ၦလၧအမိဖိၬယ့ၫရှူၬအခဲၫ့လဖၪ.

ယ့ၫရှူၬဒၪဘၪၦခမျၧးဖၭဒိၪၥံၪ အီၪဝၬဖီၩ့ဝ့ၫတၭ, အၪ့မၧၫ့အခၫ့စိၩဝ့ၫ လၧဝါလခီၫလီၫ.- ၦကွ့ၭလံၬလဂၩဂဲၫဝ့ၫတၭ, စံၭဝ့ၫဒၪ, ဆရၫဧ့, ထီးဒၪနလ့ၩဆၧလစီၪ့လါလါနီၪ ယမိဖိၬနခဲၫ့လီၫ.-

ယ့ၫရှူၬစံၭအဝ့ၫနီၪ, ထွံၪမံၩ့ၥံၪအီၪဝ့ၫလၧအဖၧၩ့, ဒဲထိၪလဖၪလၧဆၧဖိၭဖၫ့ အီၪဝ့ၫလၧအၥွံၫ, အ့ၪမွဲၦၡၩအဖိၪခွၫလဂၩယီၩ, ထီးအမိအီၪက့ၪလၩ့ဘၪအခိၪဎွံၪနီၪ အလးအီၪအ့ၬ. 

ၦအဂူၫဂၩလၧအဖျဲၥံၪအကျၩလဂၩစံၭဝ့ၫဒၪ, ကဆါဧ့, ဒုၭထဲၩ့ဆိၫဒၪခလူၬယၧၩ ဘဲၫယမိခုၪ့လၩ့ဘၧၩ့ခွံၬယဖါအၥိၭဘီၪ.- ယ့ၫရှူၬစံၭအဝ့ၫနီၪ, ဖိၬယခဲၫ့ဆံၭ, ၦၥံၫနီၪမွဲအခုၪ့လၩ့ဘၧၩ့ခွံၬဒၪဝ့ၫ အၡၩၥံၫနီၪဆံၭ.

Add new comment

1 + 0 =