ၦလၧပဘၪၥၭမဲၪဝ့ၫႉ

ထီးနီၪလဖၧၫ့ ၦခမျၧးအလၬလဖၪ အီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ဝ့ၫဒၪ ထီးအယဲးဘၪလိၬအၥၭတၭ အဝ့ၫဒၪလီၩဘၪ ဆိၫအထံၩအဖျဲၥံၪ ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭ လၧၦဖၫရစံၫအမံၪ ဘဲၫၦစံၭဆၧအၥိၭ ဆၧအၪ့လီၫနီၪဆံၭ.-

 ဆၧလၧအဘၪဆၧချႃၬဘံၭထၬဝ့ၫနီၪ လမိအီၪဖျီၪထၪ့ဘၪတၭ အီၪဝ့ၫနးမံၩ့အ့ၬ ဆၧလၧအဘၪဆၧအီၪ က့ၪၥူၪခွံၬဝ့ၫနီၪ ၦလၥ့ၪယၫဘၪတၭး အီၪဝ့ၫနးမံၩ့အ့ၬ.-

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ထီးဒၪနၥံၪ လီၩထဲၩ့ဆၧ လၧဆၧခံၭကျၩလဖၪနီၪ ဆၧမိနါဂၧၫ့ဝ့ၫ လၧဆၧဖၩ့အကျၩလီၫ. နၥံၪချဲၩ့ဆၧလၧၦအနါဖၧၩ့ လၧဒူၭဖၧၩ့နီၪ ဆၧမိလီၩဘၪကိၭၡၭထၪ့ဝ့ၫ လၧဂံၪ့ခိၪလီၫ.

ယထံၩယၥိၭဧ့ ယစံၭနၥံၪ ၦၡၩၥံၪလၧအမၩၥံၫ ပမိၡါတၭ လၧခဲၫ့ထဲၩ့ မၩဝ့ၫလၥ့ၪလၧၩ့ဘၪနးမံၩ့နီၪ ထီးၥၭမဲၪအဝ့ၫလဂ့ၩ.- အ့ၪမွဲနၥံၪကြၨၭၥၭမဲၪ ပလၫ လဂၩလဲၪနီၪ ယမိဒုၭနဲၪနၥံၪလီၫ. ၦမၩၥံၫဆၧအလးခဲၫ့တၭ ခွံၬလၩ့ဝ့ၫလၧလရၬဖၧၩ့ၥ့ၪလဂၩနီၪၥၭ မဲၪ အဝ့ၫနီၪဆံၭ. မွဲမၬ ယစံၭနၥံၪ ၥၭမဲၪအဝ့ၫနီၪဆံၭ.

 ၦအၪ့ဆၫထိၪဎွံၭယဲဘံၪ့ လၧထီးနံၫဘံၪ့မွဲအ့ၬဧၪ. ဆၧၥၭနၪ့အဝ့ၫၥံၪ လၧယွၩအမ့ၬယၫနးဘံၪ့အ့ၬ.- နၥံၪအခိၪၥူၫအဘီၩ့ဒၪလ့ၬနီၪ ဘၪဆၧဝံထၪ့နၬထၪ့ဝ့ၫ ထီးအလူၬလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ နၥံၪထီးၥၭမဲၪဆၧလဂ့ၩ နၥံၪဂ့ၩနဲၪ့ဒံၭထိၪဎွံၭအခမျၧးနီၪလီၫ.

 

Add new comment

17 + 2 =