ၦလဂၩလၧဆၧနၪအီၪလၧအလီၩ့.

အဝ့ၫၥံၪလ့ၩနုၬဝ့ၫ လၧကပၧနအၫ့အဖၧၩ့နီၪ လၧမးၥံၫအနံၩႇ လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧၥရိၬဖၧၩ့နီၪ ချဲၫ့မၬတၭႇ ၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ဆၧလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪထီၫမံၫထီၫမၪ လၧအၥီၪ့ဆၧၥၫ့ဆၧအကၠီၩ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲအလၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ဘၪဆၧ ဘဲၫၦကွ့ၭလံၬအၥိၭတၭႇ မွဲ ဘဲၫၦအီၪလၧအစီၩ့အမၩ့အၥိၭနီၪလီၫ.

ၦလၧဆၧနၪအီၪလၧအလီၩ့လဂၩ အီၪဝ့ၫလၧအဝ့ၫၥံၪအၥရိၬဖၧၩ့နီၪႇ ကိၭၡၭထၪ့ဆၧတၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ အၩလါႇ ၦနၭဇရ့ၭဖိၪ ယ့ၫၡုၬဧ့ႇ ဆၧဘၪဆဲၫ့လၧပၧၩ ဒဲနၧၩမွဲဆၧနီၪလဲၪ. မွဲနဂဲၫမၩဂၭဂီၩ့ပၧၩဆ့ဧၪ. နဝ့ၫဒၪယီၩ နမွဲပလၫလဂၩလဲၪနီၪ ယၥ့ၪယၫယဝ့ၫလီၫ.

နမွဲယွၩအဆၧဆံၫ့ဎံၪလဂၩနီၪလီၫ.- ယ့ၫၡုၬအၪ့လၬ အဝ့ၫနီၪတၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ အီၪလၩ့မါပံၭတၭႇ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧအလီၩ့ဆံၭ.- ဆၧနၪနီၪ ဒုၭကဲၩ့ထၪ့ဝ့ၫနၭနၭလ့ၬတၭႇ ကိၭၡၭထၪ့ဆၧ လၧအလူၥီၫဖၭဒိၪတၭႇ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫလီၫ.- တၭအဝ့ၫၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭ ထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫ နီၪႇ ထီးအဝ့ၫၥံၪအၪ့စၪ့လိၬအၥၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ အယီၩမွဲဆၧနီၪလဲၪႇ ဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ယီၩမွဲဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫမၪလူၬဆၧနၪလဖၪ လၧဆၧအစီၩ့အမၩ့တၭႇ အဝ့ၫၥံၪခိၭနၪအလူမၬကၨ.

အမံၩ့ဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ လၧဂၫလလံၫနီၪ ထၧၫ့ခးယၫချဲၫ့မၬလီၫ.

 

Add new comment

8 + 0 =