ၦမုၪလဂၩအဆၧနဲၩ

အဝ့ၫဒၪဂဲထုၪ့ထီးနီၪတၭ လ့ၩထီၩ့ဝ့ၫလၧတဲအၫ ဒဲစဲဒၧၫ့အနဲၩ့ထံၭတၭ လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧဂံၪ့လဖျိၪ့အဖၧၩ့ နီၪ

အၥၭအီၪလၧၦၡၩ ထီးၥ့ၪယၫနးဂၩလဂ့ၩလါနၫ့တၭအီၪၥူၪဝ့ၫၥ့ၪအ့ၬ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦမုၪလၧ ဆၧနၪအီၪလၧအဖိၪမုၪအလီၩ့လဂၩနီၪ

 နါဂၧၫ့ဆၧ လၧယ့ၫၡုၬအဂဲး လ့ၩထီၩ့လၧအအီၪနီၪ ထွံၩလၩ့ဝ့ၫလၧအခၪ့ထံၭတၭ- ၦမုၪနီၪမွဲၦဂြံစၭအဆၨၩခးစဲရိၫ ဖနံၡၫဖိၪလီၫ.

အၪ့ကံၩ့ အၪ့ယၫဝ့ၫဘဲၫၥိၭအမိနၫ့ထၪ့ခွံၬဆၧနၪလၧအဖိၪမုၪအလီၩ့လီၫ.- ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ ဒၪမွဲဖိၪၥၪလဖၪအၪ့ဘျဲၩအၪ့ဆိၫဒၪခလူၬဆံၭ.

အဂဲး ဘဲၫယီၩဖိၪၥၪအဆၧအၪ့နီၪ ဂ့ၩဖ့ၪလၫ့ခွံၬဝ့ၫလၧထွံၪအ့ၬ.- ၦမုၪချဲၩ့ထၪ့စံၭဝ့ၫဒၪ မွဲယူၭ ကဆါဧ့ မွဲလါနၫ့ဘိၩဆၧလၧထွံၪၥံၪအီၪလၧစပွဲအဖၫ့လၬနီၪ

အၪ့ဖိၪၥၪအဆၧအီၪဘျဲၪအီၪဆဲလီၫ.- အဝ့ၫဒၪစံၭဆၧၫ့ ဝ့ၫ,မွဲလၧနဆၧချဲၩ့လထံၪနီၪ အကၠီၩ့တၭ ထဲၩ့ဆံၭ. ဆၧနၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬယူၭ လၧနဖိၪမုၪအလီၩ့ယူၭလီၫ.

မွဲအထဲၩ့ဝ့ၫလၧအဂံၪ့တၭ ဒၪဘၪဝ့ၫလၧဆၧနၪစဲၪ့ထၪ့ ခွံၬယူၭတၭ အဖိၪမုၪမံၫနၩ့ လၧအလးမံၫခိၪလီၫ.

Add new comment

7 + 0 =