ၦမုၪမဲၫအဆၧဖ့ၪမၩဘိၪ့.

အဝ့ၫဒၪယိထၪ့ဝ့ၫတၭႇ ဒၪဘၪၦၥထံၫခွံၬလၩ့အဆၧဖ့ၪလၫ့ လၧစ့ၩအီၪကီၪ့အလးဖၧၩ့လီၫ.- တၭဒၪဘၪဆ့ၦမုၪမဲၫအၡၪ့လဂၩ ဂဲၫခွံၬလၩ့ကၭနံၫဘံၪ့လီၫ.

 တၭအဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫႇ ယစံၭနၥံၪလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ ၦမုၪမဲၫအၡၪ့လဂၩယီၩႇ ခွံၬလၩ့ဆၧအၪနဲၪ့ၦထီးအလူၬလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭနီၪႇ မၩန့ဝ့ၫ လၧအဆၧဎွ့ၩလၨၪခွံၬအဘျဲၪတၭႇ ခွံၬလၩ့လၧဆၧ မၩဘိၪ့အဖၧၩ့လီၫ.

အ့ၪမွဲၦမုၪမဲၫလဂၩယီၩႇ မၩန့ဝ့ၫ လၧအဆၧလလၧၫ့လဎွ့ၩဘၪအဖၧၩ့တၭႇ ခွံၬလၩ့က ယဲအဆၧအီၪလၧ အဆၧအၪ့ဆၧအီၩအဂး ထီးအလူၬလီၫ.

Add new comment

1 + 0 =