ၦဘၧၩ့လၩ့ဆၧ,စယီဟၫ့အီၪဖျဲၪထၪ့အဂဲး.

နးအလံၭစဘ့ၭအမုအလၩဘၪဝ့ၫတၭ, အီၪဖျဲၪန့အဖိၪခွၫလီၫ.- ၦလၧအအီၪဝၬဖီၩ့ဝ့ၫ, ဒဲအဘူၭအထံးလဖၪနီၪ, နါဂၧၫ့လၧယွၩနဲၪဖျီၪထၪ့အဆၧယၫ့ၥၭအၪလၧအလီၩ့တၭ, အၥုၪ့ထိၬအၥၭထိၬဎုၬဝ့ၫလၧအၥိၭလီၫ.

ဆၧမၩအၥၭလၧအဘၪဎိၭနံၩလနံၩနီၪ, အဝ့ၫၥံၪဂဲၫဝ့ၫဘဲၫၥိၭ အမိကူၭတရံၭဖိၪၥၪနီၪတၭ, ဖျိၬဝ့ၫအမံၩ့လၧအဖါ စဇၭခရဲအၫအမံၩ့လီၫ.- အမိချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭစံၭဝ့ၫ, မွဲအ့ၬး ဘၪဖျိၬအမံၩ့လၧစယီဟၫ့လီၫ. အဝ့ၫၥံၪလီၩဘၪဝ့ၫလၧ အဘူၭအထံးအကျၩနီၪ ၦလၧဆၧကိၭဝ့ၫအမံၩ့ဘဲၫနီၪအီၪနးဂၩအ့ၬ.- အဖါမိကိၭဘၪအၥၭအမံၩ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ, အဝ့ၫၥံၪဖျါအခိၪလၧအဝ့ၫနီၪလီၫ.- အဝ့ၫဒၪအၪ့ကံၩ့ဆၧကွ့ၭအလးတၭ, ကွ့ၭဝ့ၫနီၪစံၭဝ့ၫ, အမံၩ့မွဲစယီဟၫ့လီၫ. အဝ့ၫၥံၪထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫဒၪထီးအလူၬလီၫ.-

အနိၭအၩ့ထၪ့ထဲၩ့အၥၭ, အဖျ့ၩလၩ့ပၠၪဝ့ၫချဲၫ့မၬတၭ, ချဲၩ့ထၪ့ဆၧစံၭထၪ့အၪ့အူၭယွၩလီၫ.- ၦအီၪဝၬဖီၩ့ဝ့ၫလဖၪ ဘၪဆၧၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့တၭ, ဆၧမၩအၥၭနီၪ ဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့လၧခိၪလီၩ့အလး လၧခးယုဒၫအဖၧၩ့ဎံၩ့ဎံၩ့လ့ၬလီၫ.- ၦလၧအနါဂၧၫ့ဆၧလဖၪနီၪ, အီၪက့ၪဝ့ၫလၧအၥၭတၭ, စံၭဝ့ၫ, ဆၧလၧဖိၪၥၪယီၩ မွဲအမိကဲၪထၪ့ ၦဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. တၭယွၩအစူၪအီၪလၧအၥိၭလီၫ.

ဖိၪၥၪဒိၪထၪ့, အၥၭဆီၪ့ထၪ့ဝ့ၫတၭ, အီၪဝ့ၫလၧမံၩ့လၬကျၩ ထီၩ့လၧမုလနံၩဘၪ လၧအမိဒုၭနဲၪအၥၭလၧၦအံၫစရ့လၭဖိၪလီၫ.

Add new comment

7 + 13 =