ၦနၭဇရ့ၭဖိၪလထိးဆၧၫ့နဲၩထဲၩ့ဘၪယ့ၫရှူၬ.

ဆၧမၩအၥၭ ထီးယ့ၫရှူၬချဲၩ့ဆၧချဲၩ့အဒီၩ့လဖၪယီၩဂီၩ့တၭ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫထီးနီၪလီၫ.- ထဲၩ့ဝ့ၫထီၩ့ လၧအခးဒၪဝ့ၫတၭ ၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ဆၧ လၧအဝ့ၫၥံၪ အၥရိၬဖၧၩ့ ထီးၦထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ အဝ့ၫလဂၩယီၩ အဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪ ဒဲအစီၩ့အမၩ့ယီၩ မွဲအန့ဘၪဝ့ၫခီၫခီၫလဲၪ. မွဲလဲၬၥမါအဖိၪခွၫ မွဲအ့ၬဧၪ.- အမိဆၧကိၭဝ့ၫ နးမၫရံၫနီၪ မွဲအ့ၬဧၪ. အထၧၫ့ဖုဝဲခွၫၥံၪ မွဲစယ့မံၭ ဒဲစယိစ့ၭ ဒဲစစဲမၧၫ့ ဒဲစယုဒၭ မွဲအ့ၬဧၪ. အထၧၫ့ဖုဝဲမုၪၥံၪနီၪအီၪ လၧပၥိၭထီးအလူၬမွဲအ့ၬဧၪ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ မွဲအန့ဘၪကယဲ ဆၧထီးအလူၬလဖၪ ယီၩ ခီၫခီၫလဲၪ.- အဝ့ၫၥံၪအၥၭဂၭဂီၩ့ လၧအကၠီၩ့နီၪလီၫ. ယ့ၫၡုၫစံၭအဝ့ၫၥံၪး မီၪနီၪအ့ၪလမွဲဘၪ လၧအထံၫအခးဒၪဝ့ၫ ဒဲလၧအဂံၪ့ဒၪဝ့ၫအဖၧၩ့နီၪ အလၩအဖၩ့အီၪဝ့ၫလီၫ.- အလးနီၪၦၡၩ လနဲၩဘၪဆၧအကၠီၩ့တၭ မၩလၩ့လၭဆၧလၧအအၪအ့ၬ.

Add new comment

14 + 3 =