ၦနၫ့ထၪ့ခွံၬယ့ၫၡူၬ လၧအဝ့ၫၥံၪဒိၩ့ဖၧၩ့လၧခီၫ့

အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫႇ ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩႇ မီၪၥံၪလၧအခးဒၪဝ့ၫအဖၧၩ့နီၪႇ ၦထိးဆၧၫ့ဝ့ၫနးဂၩအ့ၬ.- ယလီၩဘၪနၥံၪလၧအမွဲအတီၩႇ လၧမီၪစအံၫလဲယၫအနံၩအၥၫ့ၥံၪ ထီးမူၭခိၪကၭဘံၭထၬအၥၭ ၥၧၫ့နံၪ့ဒဲလၩဎူၫဘံၪ့ႇ ထီးဆၧၥၭဝံဖၭဒိၪ အီၪထၪ့လၧထၧၫ့ခးယၫနီၪႇ ၦမုၪမဲၫအီၪလါနၫ့အၪဂၩ လၧၦအံၫစရ့ၭလၭဖိၪၥံၪအကျၩတၭႇ  ဆၧအၪ့မၧၫ့စအံၫလဲယၫ လ့ၩလၧအအီၪနးဂၩအ့ၬ.- အၪ့မၧၫ့လၩ့ဝ့ၫန့ၫလၧ ၦမုၪမဲၫအီၪလၧဇၫရဖၭ ဘၪဆဲၫ့ လၧစဲဒၧၫ့လဂၩအအီၪနီၪလီၫ.

လၧမီၪစအံၫလဲၡၫအဆိၩနီၪႇ ၦခံၫထူၬဆၫအၧၩ့အီၪ လါနၫ့အၪဂၩလၧၦအံၫစရ့လၭဖိၪၥံၪအကျၩတၭႇ ဆၧမၩဆံၫ့ဝ့ၫနးဂၩအ့ၬႇ မၩဆံၫ့ထၪ့ဝ့ၫန့ၫ ၦစံရအၫဖိၪစနၫအမၫ့လဂၩနီၪလီၫ.-

ၦအီၪလၧၥရိၬဖၧၩ့နါဂၧၫ့ ဆၧလဖၪနီၪတၭႇ အၥၭထၪ့ထီးအလူၬဎွ့ၩတံၭတၭႇ ဂဲထုၪ့နၫ့ထၪ့ခွံၬအဝ့ၫဒၪ လၧဒိၩ့ဖၧၩ့လၧခီၫ့တၭႇ လ့ၩၥိၫ့ဝ့ၫလၧခိၪလီၩ့ လၧအမၩထၪ့အဒိၩ့ လၧအလီၩ့အထိၭနၫနီၪႇ ဘဲၫၥိၭအမိခွံၬလၩ့ခွံၬအဝ့ၫဒၪလီၫ.- မွဲလါနၫ့တၭႇ အဝ့ၫဒၪလဂၩခၫ့ထ့ၬဝ့ၫ လၧအဝ့ၫၥံၪအၥၭကျၩတၭႇ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫဒၪလီၫ.

 

Add new comment

1 + 9 =