ၥိၪလၩ့မါ

ယ့ၫၡူၬချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ဆၧလမံၩ့ယီၩ, စံၭဝ့ၫ, ၦလၧနၥံၪအကျၩလၧအအီၪလၧအၥိၪလယၩနီၪ အ့ၪလၩ့မါလဒုၩတၭ, လအီၪက့ၪလၩ့ထးဘၪဝ့ၫ ခွံၫဆံၫခွံၫဒုၩ လၧမံၩ့လၬကျၩတၭ, လလ့ၩအၪ့ဎၬဘၪလၧအလၩ့မါ လဒုၩထီးအဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫနီၪ, မွဲပလၫလဂၩလဲၪ.- အ့ၪဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫနီၪ, အၥုၪ့ထိၬအၥၭထိၬတၭ, အီၪက့ၪထၪ့ ဝ့ၫလၧအခိၬထံၭခိၪ,- ဂဲၫထဲၩ့ဝ့ၫထီၩ့လၧအဂံၪ့နီၪ, ကိၭကီၪ့အထံၩအၥိၭ, ဒဲၦအီၪလၧအနဲၩ့ထံၭလဖၪ တၭ,လီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪ, စံၭဝ့ၫ, ၥၭထိၬဎုၬလၧယၥိၭဘီၪ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယၥိၪလၧအလၩ့မါ လဒုၩနီၪ, ယဒၪန့ထဲၩ့ယူၭအဝ့ၫယူၭ.-

ယလီၩဘၪနၥံၪဘဲၫနီၪအၥိၭ, ၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪလဂၩ လၧအနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ အၥၭနီၪ, ၦမူၭခိၪဖိၪၥၭထိၬ လၧအကၠီၩ့အၪနဲၪ့ဒံၭလၧ ၦအတီၩခွံၫဆံၫခွံၫဂၩ လၧအနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့အၥၭ အလးလအီၪဘၪလဖၪအကၠီၩ့ဒံၭလီၫ.

Add new comment

1 + 3 =