ၥိၪဂၭဖျိၭလဒုၩ ဆၧဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫ

မွဲနၥံၪဆီၫ့မီၪ့ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. ၦလဂၩအၥိၪအီၪဝ့ၫလယၩတၭ, အ့ၪဂၭဖျိၭလဒုၩနီၪ, မိအီၪက့ၪလၩ့ထးဝ့ၫ ခွံၫဆံၫခွံၫဒုၩလၧခိၪလီၩ့ခိၪတၭ, မိလ့ၩအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬထဲၩ့ဆၧလၧအဂၭဖျိၭလဒုၩနီၪ, မွဲအ့ၬဧၪ.- အ့ၪဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫတၭ, ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ, မိၥၭထိၬဝ့ၫလၧအကၠီၩ့ အၪနဲၪ့အဆၧၥၭထိၬလၧၥိၪလဂၭဖျိၭ ဘၪခွံၫဆံၫခွံၫဒုၩအကၠီၩ့ဒံၭလီၫ.- ဘဲၫနီၪအၥိၭ ၦလဂၩလၧအဆံၭလဖၪယီၩအကျၩမိလၩ့မါဝ့ၫနီၪ, နၥံၪအဖါလၧမူၭခိၪအၥၭအီၪအ့ၬ. 

Add new comment

2 + 1 =