အီၪဂုးခၧၫ့လၧယဆၧအဲၪအဖၧၩ့ဆံၭ

ဘဲၫဖါအဲၪယၧၩအၥိၭနီၪ, ယဝ့ၫဒၪယီၩယအဲၪနၥံၪဆ့လီၫ. အီၪဂုးခၧၫ့လၧယဆၧအဲၪအဖၧၩ့ဆံၭ.- နၥံၪအ့ၪထီးန့ဖံၭထၬယဆၧမၪလူၬလဖၪနီၪ, နၥံၪမိအီၪဂုးခၧၫ့လၧ ယဆၧအဲၪအဖၧၩ့ ဘဲၫယထီးန့ဖံၭထၬယဖါ အဆၧမၪလူၬလဖၪနီၪ, ဒဲယအီၪဂုးခၧၫ့ယဝ့ၫ လၧအ ဆၧအဲၪအဖၧၩ့အၥိၭနီၪလီၫ.

ဘဲၫၥိၭယဆၧၥၭထိၬမိအီၪဝ့ၫလၧနၥံၪအဖၧၩ့, ဒဲနၥံၪအဆၧၥၭထိၬ မိလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫတၭ, ယလီၩဘၪယူၭ ဆၧယီၩလဖၪလီၫ.

 

Add new comment

2 + 2 =