အီၪက့ၪနၥံၪအၥၭ လၧနၥံၪမိအီၪ ဂုးဂုးခၧၫ့ခၧၫ့ဆံၭ.

မွဲလါနၫ့ဘိၩ ဆၧနီၪလဖၪ လချႃၬမၩဒံၭဘၪအၥၭထီးအလူၬတၭ, ၦမိဖီၪ့ထၬနၥံၪတၭ, မိမၩအၧၩ့မၩနၭနၥံၪ, မိဖ့ၪလၫ့နၥံၪလၧဆၧစ့ၩရၫ့အလး, ဒဲလၧထီၫ့ဖၧၩ့တၭ, မိလ့ၩမီၩ့နၥံၪလၧစဎွၩၥံၪ, ဒဲလၧၦဒိၪၦၡါၥံၪအအီၪ လၧယမံၩ့အခိၪအကၠီၩ့လီၫ.- ဆၧမိကဲၪထဲၩ့ဝ့ၫ လၧဆၧထိးအၥၭလၧနၥံၪအဂးလီၫ.

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိချဲၩ့ဖီၩ့ဖျ့ၭဆၧ ဘဲၫအံၩဘဲၫအိၩနီၪ, ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭ လၧနၥံၪ ထီးဆီၫ့မီၪ့ဝဲၩဆၧလဂ့ၩ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ယမိဖ့ၪလၫ့နၥံၪအနိၭ, ဒဲဆၧကိၪ့ၥ့ၪလၧ နၥံၪအဒုၪအဒၩလဖၪ ဂဲးလိၬတ့ၭလိၬဝ့ၫၥ့ၪနးဂၩအ့ၬ.-

နၥံၪအမိအဖါ, ဒဲနၥံၪအဖုအဝဲ, ဒဲနၥံၪအဘူၭအထံး, ဒဲနၥံၪအထံၩအၥိၭလ ဖၪနီၪ မိဖ့ၪလၫ့ခွံၬနၥံၪတၭ, မိမၩၥံၫခွံၬနၥံၪလနၩ့နၩ့ဆ့လီၫ.- တၭၦမိမ့ၬလဲၩနၥံၪ လၧယမံၩ့အကၠီၩ့ ကိၭဂၩဒ့ၭလီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ နၥံၪအခိၪၥူၫလဘီၩ့နီၪ လၩ့မါဘၪအ့ၬ.- အီၪက့ၪနၥံၪအၥၭ လၧနၥံၪမိအီၪ ဂုးဂုးခၧၫ့ခၧၫ့ဆံၭ.

Add new comment

4 + 13 =