အီၪက့ၪနၥံၪအၥၭလၧနၥံၪမိအီၪဂုးဂုးခၧၫ့ခၧၫ့ဆံၭ.

မွဲလါနၫ့ဘိၩဆၧနီၪလဖၪ လချႃၬမၩဒံၭဘၪအၥၭထီးအလူၬတၭ, ၦမိဖီၪ့ထၬနၥံၪတၭ, မိမၩအၧၩ့မၩနၭနၥံၪ, မိဖ့ၪလၫ့နၥံၪလၧဆၧစ့ၩရၫ့အလး, ဒဲလၧထီၫ့ဖၧၩ့တၭ,မိလ့ၩမီၩ့နၥံၪလၧစဎွၩၥံၪ, ဒဲလၧၦဒိၪၦၡါၥံၪအ အီၪလၧယမံၩ့အခိၪအကၠီၩ့လီၫ.- ဆၧမိကဲၪထဲၩ့ဝ့ၫ လၧဆၧထိးအၥၭလၧနၥံၪအဂးလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိချဲၩ့ဖီၩ့ဖျ့ၭဆၧ ဘဲၫအံၩဘဲၫအိၩနီၪ, ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭ လၧနၥံၪထီးဆီၫ့မီၪ့ဝဲၩဆၧလဂ့ၩ.- အဂဲးဘဲၫယီၩယမိဖ့ၪလၫ့ နၥံၪအနိၭ, ဒဲဆၧကိၪ့ၥ့ၪလၧနၥံၪအဒုၪအဒၩလဖၪ ဂဲးလိၬတ့ၭလိၬဝ့ၫၥ့ၪနးဂၩအ့ၬ.-

နၥံၪအမိအဖါ,ဒဲနၥံၪအဖုအဝဲ, ဒဲနၥံၪအဘူၭအထံး, ဒဲနၥံၪအထံၩအၥိၭလဖၪနီၪ မိဖ့ၪလၫ့ခွံၬနၥံၪတၭ, မိမၩၥံၫခွံၬနၥံၪလနၩ့နၩ့ဆ့လီၫ.- တၭၦမိမ့ၬလဲၩနၥံၪ လၧယမံၩ့အကၠီၩ့ကိၭဂၩဒ့ၭလီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ နၥံၪအခိၪၥူၫလဘီၩ့နီၪ လၩ့မါဘၪအ့ၬ.- အီၪက့ၪနၥံၪအၥၭလၧနၥံၪမိအီၪဂုးဂုးခၧၫ့ခၧၫ့ဆံၭ.

Add new comment

1 + 1 =