လ့ၩလီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ဆံၭႉ

အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪႇ လ့ၩလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫတၭႇ လီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ လၧကယဲၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭဆံၭ.- ၦလၧအနဲၩ့ထဲၩ့ဆၧ ဒဲဒိၭဘၭတံၫဇၫ့အၥၭလဂၩဂၩနီၪႇ မိထီၩ့ဝ့ၫ လၧဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့လီၫ. အ့ၪမွဲၦလၧအလနဲၩဘၪဝ့ၫ လဂၩဂၩနီၪႇ မိဘၪ ဆၧစ့ၩရၫ့စၪလီၫ.
ၦလၧအနဲၩဆၧလဖၪနီၪႇ ဆၧမိမၩလၩ့လၭအၥၭ လၧအဝ့ၫၥံၪဘဲၫယီၩႇ မွဲအမိနၫ့ထၪ့ခွံၬဆၧနၪလၧယမံၩ့ႇ မိချဲၩ့ထၪ့ဆၧ လၧၦဂူၫဂၩၥံၪအလၨလခီၫ.
 မိဖီၪ့ဂူတၭႇ အ့ၪအီၩဆၧမၧၩ့ၥံၫနီၪႇ မိဘၪဆၧနးမံၩ့အ့ၬ. မိအီၪက့ၪထၪ့အစူၪ လၧၦအဆၫလဖၪအလီၩ့တၭႇ အဝ့ၫၥံၪမိဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.
 

Add new comment

1 + 6 =