ယ့ၫၡူၬအခံးအဂၩ့အၪ့လဲၩထၪ့အၥၭ

ယ့ၫၡူၬကိၭန့စပံတၧၫ့, ဒဲစယီ ဟၫ့,ဒဲစယ့မံၭလဖၪတၭ, လ့ၩထၪ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ခိၪလီၩ့လဖျိၪ့အလီၩ့လီၫ.- ဆၧမၩအၥၭလၧအဘၩ ဆိၪဖၪဆၧအဘိၩ့ဘၭနီၪ, အမ့ၬအၪ့လဲၩအၥၭတၭ, အကီၩ့အၥိၭဘွၩထၪ့ဂိးၡ့ၭဂိးၡီၫလီၫ.- ယိခွါ,စမိစ့ၭ, ဒဲစအံၫလဲယၫနံၫဂၩအီၪထၪ့ လၧဆၧလၩဖၩ့အဖၧၩ့ တၭ,ချဲၩ့ဒုၪ့လိၬအၥၭလၧအဝ့ၫနီၪတၭ,- ချဲၩ့ဝ့ၫလၧ အထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫနီၪ အဂဲးအကၠီၪ့လၧအမိလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩ ထၪ့လၧယရုစလံၫ့အဖၧၩ့နီၪလီၫ.-

စပံတၧၫဒဲၦအီၪလၧအၥိၭနီၪ, မံၫခံၫ့ဝ့ၫလီၫ. ထီးအနၪ့ထၪ့အၥၭ, ဒၪဘၪအလၩအဖၩ့, ဒဲၦနံၫဂၩဆၧၫ့ထုၪ့လၧအၥိၭ လီၫ.- ဆၧမၩအၥၭထီးအဝ့ၫၥံၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧအအီၪတၭ, စပံတၧၫစံၭဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ, လၥ့ၪယၫ ဘၪဝ့ၫ,စံၭယ့ၫၡှူၬ, ကဆါဧ့,ပအီၪထီးယီၩမုၬကၨး ပမိမၩတဲၩနးၥၧၫ့ဖျိၪ့, လၧနဂးနးဖျိၪ့,ဒဲလၧစမိစ့ၭအ ဂးနးဖျိၪ့,ဒဲလၧစအံၫလဲယၫအဂးနးဖျိၪ့လီၫ.-

ချဲၩ့ဆၧ အဘိၩ့ဘၭနီၪ, ဆၧအုၪ့လၩ့ကဒုၩအဝ့ၫၥံၪလီၫ. ထီး အဝ့ၫၥံၪလ့ၩနုၬဝ့ၫ လၧဆၧအုၪ့အဖၧၩ့နီၪၥၭမဲၪဝ့ၫဒၪ လီၫ.- ဆၧအလူၥီၫလၩ့လၧဆၧအုၪ့အကျၩတၭ, စံၭဝ့ၫ,ၦလဂၩယီၩမွဲယဖိၪခွၫလၧယရွံန့လဂၩ, ခိၭနၪအ လူဆံၭ. ထီးမွဲဆၧၥီၫလၩ့နီၪ,ယ့ၫၡှူၬအီၪဝ့ၫလဂၩ ဎးလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪအီၪလၩ့မါပံၭတၭ, မုနံၩလဖၪနီၪ လီၩဘၪဆၧ လၧအဒၪဘၪဝ့ၫနီၪလၧၦနးဂၩအ့ၬ.

Add new comment

6 + 1 =