ယ့ၫၡူၬလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့

ၥၭမုနီၪဒုၭလ့ၩအဝ့ၫဒၪ လၧမံၩ့လၬကျၩချဲၫ့မၬလီၫ. အီၪဝ့ၫလၧမံၩ့လၬကျၩ အနံၩလံဆံၫတၭႇ ဘၪဆၧ ကျဲၩ့ဖစီၩ့လၧမုၪခီၩလဲးတၭႇ အီၪဝ့ၫလၧဆၧဖိၪဆၧဎါ အမံၩ့ၥံၪအကျၩတၭႇ အၥီၫ့ၥံၪလုအၪ့လုအီၩဝ့ၫလီၫ.

စယီဟၫ့ဘၪဆၧဖ့ၪလၫ့ခွံၬဝ့ၫအလးခဲၫ့နီၪႇ ယ့ၫၡုၬဂဲၫလၧဂၫလလံၫအဖၧၩ့တၭႇ လီၩလၩ့လၬလၩ့ ယွၩအဘၩ့အမုး အဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ စံၭဝ့ၫဒၪႇ- အဆၧၫ့အထီ ဎွ့ၩထၪ့ယူၭတၭႇ ယွၩအဘၩ့အမုးနီၪ ဘူၭထၪ့ယူၭႇ နီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့နၥံၪအၥၭ ဒဲနဲၩထဲၩ့ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့နီၪဆံၭ.

 

Add new comment

3 + 16 =