ယ့ၫၡူၬမၩမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ ၦမုၪမဲၫလဂၩအဖိၪခွၫ

လၧခဲၫ့လနံၩနီၪ, ဆၧမၩအၥၭလၧအလ့ၩ လၧဒိၩ့လဖျိၪ့ကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧနံၫ့တၭ, အထံၩအဖျဲၥံၪအၪဂၩဒဲ ၦခမျၧးဖၭဒိၪ လ့ၩဖိၬအခဲၫ့လီၫ.- ထီးအဘူၭထၪ့လၧ ဒိၩ့အတရၫ့နီၪ, ယိခွါ,ၦၡၩယိၭၦလၧအၥံၫယူၭလဂၩ လၧအမွဲအမိအဖိၪခွၫလဂၩဎးတၭ, အမိနီၪ,မွဲၦမုၪမဲၫလီၫ. ၦဒိၩ့ဖိၪခမျၧးဖၭဒိၪ အီၪလၧအၥိၭလီၫ.- 
ကဆါ ဒၪဘၪၦမုၪနီၪယၫ့ၥၭဝ့ၫ, စံၭအဝ့ၫ, ဂၪ့လဂ့ၩ.- အဝ့ၫဒၪ လ့ၩထိၭဘၪဆိးနီၪ, ၦယိၭဆၧလဖၪအီၪပထုၬဝ့ၫတၭ, အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ, ဖိၪၥၪခွၫဧ့, ယစံၭနၧၩ,ဂဲထုၪ့ဆံၭ. ၦၥံၫယူၭလဂၩနီၪ ဂဲထုၪ့ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫ, ဒဲချဲၩ့ထၪ့ဆၧ တၭ,အဝ့ၫဒၪဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧအမိလီၫ. ၦထီးအလူၬၥၭမဲၪဝ့ၫတၭ, စံၭထၪ့အၪ့အူၭထၪ့ယွၩ, စံၭဝ့ၫ, မီၪဖၭဒိၪလဂၩအီၪထၪ့ယူၭလၧပကျၩယီၩ, ယွၩဂဲၫအီၪၡီၩ့ယူၭ အခ့ၫအၡၩယူၭလီၫ.- အဂဲးအ ကၠီၪ့နီၪ,ဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့လၧယုဒၫထၧၫ့ခးယၫ, ဒဲလၧ အနဲၩ့ထံၭဎံၩ့ဎံၩ့လ့ၬလီၫ.
 

Add new comment

5 + 1 =