ယ့ၫၡူၬဖ့ၫလၫ့ ဆၧမုၬဆၧလၩ

ယအီၪက့ၪလၩ့ထး ဆၧမုၬဆၧလၩလၧနၥံၪအဂးတၭ, ယဆၧမုၬဆၧလၩနီၪ ယဖ့ၪလၫ့နၥံၪလီၫ. ယဖ့ၪလၫ့နၥံၪ ဘဲၫဂၪ့ခိၪဖိၪဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫအၥိၭနီၪမွဲအ့ၬ. ထီးၥုၪ့ခိၥၭဝီၩလဂ့ၩ, ထီးၥၭမဲၪဆၧလဂ့ၩ,- နၥံၪနါဂၧၫ့ယူၭလၧယစံၭနၥံၪ, ယလ့ၩဆၧတၭ ယမိဂဲၫထဲၩ့လၧနၥံၪအအီၪလီၫ. နၥံၪအ့ၪအဲၪယၧၩတၭ, မွဲယစံၭဆၧလၧ ယလ့ၩထၪ့လၧဖါအအီၪနီၪ, နၥံၪမိၥၭထိၬနၥံၪဝ့ၫလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယဖါဒိၪနဲၪ့ယၧၩဒံၭလီၫ.- ထီးဆၧနီၪလဖၪမၩအၥၭတၭ, ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိနဲၩဆၧနီၪ, ယလီၩဘၪဝဲၩ နၥံၪဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ ဘိၩ့အလချႃၭမၩဒံၭဘၪအၥၭနီၪလီၫ.

လၧယၫလခီၫနီၪ ယမိလီၩဘၪဆၧ လၧနၥံၪအၪလၧၩ့အ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဂၪ့ခိၪအခိၪဂဲၫဝ့ၫတၭ, အဆၧအီၪလၧယဖၧၩ့နးမံၩ့အ့ၬ.

မွဲလါနၫ့ဘိၩ ဘဲၫၥိၭဂၪ့ခိၪဖိၪမိၥ့ၪယၫ လၧယအဲၪဖါတၭ, ဘဲၫဖါမၪလူၬယၧၩအၥိၭနီၪ, ယမၩယဝ့ၫ ဘဲၫနီၪအၥိၭလီၫ. ဂဲထုၪ့ဘီၪ, မွဲပစဲၪ့ထၪ့ခွံၬၡီၩ့ ထီးယီၩဆံၭ.

 

Add new comment

2 + 15 =