ယ့ၫၡုၬအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪန့ ၦၡၩထီးလူၬအဂး

ယအၪ့ကံၩ့န့ကယဲအဝ့ၫၥံၪအဂးလကၭလၧၩ့, ၦၡၩၥံၪလၧအနဲၩထဲၩ့ယၧၩ လၧအဝ့ၫၥံၪအလူအကၠီၩ့နီၪ, မွဲယအၪ့ကံၩ့န့အဝ့ၫၥံၪအဂးဆ့လီၫ.- မွဲဘဲၫၥိၭအဝ့ၫ ၥံၪထီးအလူၬမိကဲၪထၪ့ ဆၧလမံၩ့ဎး, ဖါဧ့, ဘဲၫနအီၪလၧယဖၧၩ့, ဒဲယအီၪလၧနဖၧၩ့အၥိၭနီၪ, ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪမိကဲၪထၪ့ဆၧလမံၩ့ဎးလၧပဖၧၩ့, ဘဲၫၦဂၪ့ခိၪဖိၪၥံၪမိနဲၩလၧ နအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩအၥိၭနီၪလီၫ.- 
ဆၧလၩဆၧဖၩ့လၧနဖ့ၪလၫ့ယၧၩနီၪး ယဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫၥံၪ, ဘဲၫၥိၭအမိကဲၪထၪ့ဆၧလမံၩ့ဎး, ဘဲၫပအီၪပဝ့ၫဒၪလမံၩ့ဎးအၥိၭ,- ယအီၪလၧအဝ့ၫၥံၪအဖၧၩ့ ဒဲနအီၪလၧယဖၧၩ့, ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪ မိအီၪလၧၫ့ဎွ့ၩလၧဆၧလမံၩ့ဎး ဘဲၫၦဂၪ့ခိၪဖိၪမိၥ့ၪယၫ လၧနအၪ့မၧၫ့လၩ့ယၧၩအၥိၭနီၪ, ဒဲနအဲၪအဝ့ၫၥံၪဘဲၫနအဲၪယၧၩအၥိၭနီၪလီၫ.
ဖါဧ့, ၦလၧနဖ့ၪလၫ့ယၧၩလဖၪ ဘဲၫၥိၭအမိဒၪဘၪ ယလၩယဖၩ့လၧနဖ့ၪလၫ့ယၧၩနီၪ, ယဆိၫ့မုလါလၧ အဝ့ၫၥံၪမိအီၪဘၪဝ့ၫ ထီးယအီၪအလးနီၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ, လၧဂၪ့ခိၪအခၪ့ထံၭ လချႃၭကဲၪထၪ့ဒံၭဘၪနီၪ, နဝ့ၫဒၪယီၩနအဲၪယူၭယၧၩယူၭလီၫ.
ဆၧတီၩဖါဧ့, ၦဂၪ့ခိၪဖိၪၥ့ၪယၫနၧၩအ့ၬ. အ့ၪမွဲယဝ့ၫဒၪယီၩ ယၥ့ၪယၫနၧၩတၭ, ၦလဖၪယီၩၥ့ၪယၫလၧ နအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩလီၫ.- ဘဲၫၥိၭဆၧအဲၪလၧနအဲၪယၧၩယီၩ မိအီၪလၧအဝ့ၫၥံၪအဖၧၩ့, ဒဲယမိအီၪလၧအဖၧၩ့ဆ့တၭ, ယဒုၭၥ့ၪယၫယူၭအဝ့ၫၥံၪ လၧနမံၩ့တၭ, ယမိဒုၭၥ့ၪယၫဒံၭဆ့လီၫ.
 

Add new comment

17 + 2 =