ယ့ၫၡုၬအမ့ၬထံၫလၩ့လၧယရုစလံၫ့အဂး.

အဝ့ၫဒၪလ့ၩထီၩ့ဘူၭဝ့ၫတၭ, ယိဒိၩ့နီၪအမ့ၬထံၫလၩ့လၧအဂးတၭ,- စံၭဝ့ၫ, နအ့ၪၥ့ၪယၫနဝ့ၫဆၧလၧအဘၪဆဲၫ့ လၧနဆၧဘၪလိၬအိၭလိၬ လၧနနံၩနၥၫ့ ယီၩအဖၧၩ့တၭ, ဂ့ၩလၧနဂးလီၫ. အ့ၪမွဲဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ, အီၪကဒုၩလၧနမ့ၬလီၫ.-

အဂဲးဘဲၫယီၩ မုနံၩမုနၩလဖၪ မိဘၪလၧနဒုၪနဒၩ မိမၩထိၬဝၬဖီၩ့နၧၩတၭ, မိလ့ၩဎဲၪ့နၧၩဝၬဝၬ ဒဲပဒၩ့နၧၩ ကိၭခီၫဒ့ၭတၭ,- နၧၩ ဒဲနဖိၪၥံၪအီၪလၧနဖၧၩ့နီၪ မိမၩလၩ့ဒၩဝ့ၫ လၧဂၪ့ခိၪအလီၩ့တၭ, လိးလၧအဒၩ့ဒိၭလိၬအၥၭလဖျိၪ့လဖျိၪ့နီၪ, မိအီၪလၩ့ထးနးဖျိၪ့အ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧဂဲၫယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့နၧၩအမုအလၩနီၪ, နၥ့ၪယၫအ့ၬ.

 

Add new comment

2 + 5 =