ယ့ၫၡုၬအမိဒဲအထၧၫ့ဖုဝဲလဖၪ

ထီးနီၪလဖၧၫ့ အမိဒဲအထၧၫ့ဖုဝဲၥံၪဂဲၫထီၩ့ဝ့ၫနီၪ ဆၧၫ့ထုၪ့လၧခီၫ့တၭ, အၪ့မၧၫ့အလ့ၩကိၭန့အဝ့ၫလီၫ. ၦခမျၧးဆၧၫ့နၩ့ဝၬဖီၩ့ဝ့ၫတၭ, အဝ့ၫၥံၪစံၭဝ့ၫဒၪ,ယိခွါ, နမိဒဲနထၧၫ့ဖုဝဲၥံၪအီၪလၧခီၫ့တၭ, အၪ့ဎၬနၧၩလီၫ. အဝ့ၫဒၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫတၭ,စံၭဝ့ၫဒၪ, ယမိမွဲဂ့ၩ,ယထၧၫ့ဖုဝဲလဖၪမွဲဂ့ၩ, မွဲပလၫလဖၪလဲၪ.- ယိဝၬဝၬၦဆၧၫ့နၩ့ ဝၬဖီၩ့ဝ့ၫလဖၪတၭ,စံၭဝ့ၫဒၪ, ယိခွါ,ယမိဒဲယထၧၫ့ဖုဝဲလဖၪလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩထီးဒၪၦလၧအမၩဝ့ၫ ထီး ဒၪယွၩအၥၭလဂၩဂၩနီၪ, အဝ့ၫဒၪမွဲယထၧၫ့ဖုဝဲမုၪ, ဒဲယထၧၫ့ဖုဝဲခွၫ, ဒဲယမိလီၫ.
 

Add new comment

12 + 4 =