ယ့ၫၡုၬအဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ၦလဆၨၩယီၩမွဲယမိချဲၩ့ဒီၩ့ လၩ့ဝ့ၫလၧဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ. မွဲအမၩအၥၭဘဲၫဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ.- ဆၧမၩအၥၭဘဲၫဖိၪၥၪလဖၪ ဆၧၫ့နၩ့ လၧဘိၪ့ဖၧၩ့တၭ, ကိၭလိၬအၥၭလဒီၪ့လဒီၪ့ စံၭဝ့ၫ, ပအူၪပံၩလၧနၥံၪအဂးတၭ, နၥံၪဂဲထုၪ့လံအ့ၬ. ပဂၪ့ဆၧလၧနၥံၪအဂးတၭ, နၥံၪအမ့ၬထံၫလၩ့အ့ၬ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦဘၭတံၫဇၫ့ ဆၧစယီဟၫ့လဂၩ ဂဲၫဝ့ၫတၭ, အၪ့ကိၪအီၩစဘံၭထံၫအ့ၬ. နၥံၪစံၭနၥံၪဝ့ၫ ဆၧနၪအီၪလၧအလီၩ့လီၫ.- ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ ဂဲၫဝ့ၫနီၪ အၪ့ဆၧအီၩဆၧတၭ, နၥံၪစံၭနၥံၪဝ့ၫ, ယိခွါ, ၦအၪ့လၨၪဆၧ, ဒဲအီၩလၨၪစဘံၭထံၫ ထၧၫ့ထံၩထၧၫ့ၥိၭလၧၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့, ဒဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪၥံၪလဂၩနီၪလီၫ. မွဲလါနၫ့ဘိၩ, ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪ ဘၪဆၧအီၪက့ၪတီၩအီၪက့ၪလီၩ့ဝ့ၫ လၧအဖိၪၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭလီၫ.

Add new comment

16 + 4 =