ယ့ၫၡုၬလ့ၩနုၬလၩ့လၧဆၧလုဂံၪ့ဖၧၩ့.

အဝ့ၫဒၪလ့ၩနုၬဝ့ၫလၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့တၭ, နၫ့ထၪ့ခွံၬၦဎွ့ၩဆၧ, ၦအၪ့ဆၫဆၧလဖၪ,- တၭလီၩဘၪ အဝ့ၫၥံၪဆၧကွ့ၭအၥၭ, ယ ဂံၪ့ မွဲ ဆၧ ဘၩ ဆိၪ ဖၪ အ ဂံၪ့ လီၫ. အ့ၪ မွဲ န ၥံၪ ဝ့ၫ ဒၪ ယီၩ, န ၥံၪ မၩ ယူၭ မၬ ဝ့ၫ လၧ ထ မျၬအ ဖၧၩ့ လီၫ.

 တၭအဝ့ၫဒၪၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ဆၧ လၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့ ကိၭမုနံၩဒ့ၭလီၫ. တၭၦလုဆၧအဒိၪၥံၪ, ဒဲၦကွ့ၭ လံၬၥံၪ,ဒဲၦအဒိၪအၡါၥံၪနီၪ, အၪ့ဎၬမၩၥံၫဝ့ၫလီၫ.

 တၭမိမၩဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ, အၪ့ဎၬဝ့ၫဘၪ အ့ၬ.အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦခမျၧးထီးအလူၬ ခိၭနၪဆၧလၩ့ ထံးလၩ့ဆ့ၭလီၫ.

Add new comment

6 + 2 =