ယ့ၫၡုၬမၩဘျၪထဲၩ့ၦၥံၫလခီၫဖၩလဂၩ.

မုနံၩလနၩ့နၩ့ဖီၩ့ခွံၬဝ့ၫနီၪ ယ့ၫၡုၬလ့ၩနုၬဒီၭ လၧကပၧနအၫ့အဖၧၩ့တၭႇ ၦနါဂၧၫ့ဘၪလၧအအီၪ လၧဂံၪ့ဖၧၩ့လီၫ.- ၦအၪဂၩဂဲၫအီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ဝ့ၫချဲၫ့မၬ ထီးအလးလအီၪလၧၩ့ဘၪ လၧတရၫ့ထံၭဒၪလ့ၬနီၪ အီၪဝ့ၫဆ့အ့ၬ.

အဝ့ၫဒၪလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧအလူအထၫလၧအဝ့ၫၥံၪလီၫ. ၦလဖၪဂဲၫလၧအအီၪတၭႇ ၦလံဂၩဂဲၫယိၭ ၦၥံၫလခီၫဖၩလဂၩနီၪႇ- လၧၦခမျၧးအကၠီၩ့တၭႇ လ့ၩဆိၬစိၩဝ့ၫလၧ အဂၩ့ထံၭလၥ့ၪဘၪ အဝ့ၫၥံၪမၩဖိးဆၧလၧအအီၪဝ့ၫအလးအဖၫ့ခိၪနီၪ မၩခွံၬဝ့ၫတၭႇ ဆဲၩလၩ့လးမံၫလၧၦၥံၫလခီၫဖၩလဂၩနီၪ မံၫနၩ့လၧအဖၧၩ့လီၫ.- ထီးယ့ၫၡုၬဒၪဘၪအဝ့ၫၥံၪအဆၧနဲၩတၭႇ စံၭၦၥံၫလခီၫဖၩနီၪ ဖိၪခွၫဧ့ႇ နဆၧဒဲၩဘၭဖျါယူၭ.

 ၦကွ့ၭလံၬလနၩ့နၩ့ ဆၧၫ့နၩ့ထီးနီၪတၭႇ ဆီၫ့မီၪ့ဆၧလၧအၥၭဖၧၩ့ႇ- အယီၩလဂၩချဲၩ့မၪယွၩဘဲၫယီၩ မွဲဘၪလဲၪ. အ့ၪလမွဲဘၪ ယွၩလဂၩဎးနီၪ မွဲပလၫကွဲၪဖျါဆၧဒဲၩဘၭ ၥ့ၪလဂၩလဲၪ.-

ယ့ၫၡုၬၥ့ၪယၫဆၧ လၧအၥၭဖၧၩ့ချဲၫ့မၬ လၧၦလဖၪနီၪဆီၫ့မီၪ့ဆၧ လၧအၥၭခံဖၧၩ့ဘဲၫနီၪတၭႇ စံၭအဝ့ၫၥံၪႇ မွဲဘၪနီၫနၥံၪဆီၫ့မီၪ့ဆၧလဖၪနီၪ လၧနၥံၪအၥၭခံဖၧၩ့လဲၪ.- မွဲအယီၫထံၪထံၪလဲၪႇ ၦစံၭၦၥံၫလခီၫဖၩႇ နဆၧဒဲၩဘၭဖျါယူၭနီၪ မွဲအယီၫလဆံၭဧၪႇ ၦစံၭဂဲထုၪ့ဆိၬထၪ့နလးမံၫတၭႇ စဲၪ့ထၪ့ဆံၭနီၪႇ မွဲအယီၫလဆံၭဧၪႇ- မွဲလါနၫ့ဘိၩ ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိၥ့ၪယၫလၧ ၦၡၩအဖိၪခွၫလဂၩယီၩ အီၪလၧအစီၩ့အမၩ့ လၧအကွဲၪဖျါ  ဆၧဒဲၩဘၭၥ့ၪဝ့ၫတၭႇ (စံၭၦၥံၫလခီၫဖၩလဂၩနီၪႇ)- ယစံၭနၧၩႇ ဂဲထုၪ့တၭႇ ဆိၬထၪ့နလးမံၫႇ ထဲၩ့ထဲၩ့လၧနဂံၪ့ဆံၭ.-

အဝ့ၫနီၪဂဲထုၪ့ဝ့ၫချဲၫ့ မၬတၭႇ ဆိၬထၪ့အလးမံၫႇ စဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫလၧၦထီးအလူၬ အမ့ၬယၫႇ ထီးၦၡၩထီၫမံၫထီၫမၪ ထီးအလူၬတၭႇ စံၭထၪ့အၪ့အူၭယွၩႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ဆၧဘဲၫယီၩ ၦဒၪဘၪနးဆိၭအ့ၬ.

Add new comment

15 + 2 =