ယ့ၫၡုၬမၩဘျၪထဲၩ့ၦၡၩအၪဂၩ.

စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧၥရိၬဖၧၩ့ချဲၫ့မၬတၭႇ အဝ့ၫၥံၪ လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧစယ့မံၭ ဒဲစယီဟၫ့အၥိၭ လၧစစဲမၧၫ့ ဒဲစအၫ့ဒူၫ အဂံၪ့ဖၧၩ့လီၫ.- စစဲမၧၫ့အမံၩ့ၡါမုၪလဂၩ ဆူၪဂိၬနီၪမံၫနၩ့ဝ့ၫဒၪတၭႇ အဝ့ၫၥံၪလီၩဘၪယ့ၫၡုၬ လၧအဂဲးချဲၫ့မၬလီၫ.-

အဝ့ၫဒၪလ့ၩဖီၪ့အစူၪ ဘိၭထၪ့ဝ့ၫတၭႇ အဆၧဆူၪဂိၬနီၪ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧအလီၩ့ချဲၫ့မၬလီၫ. တၭၦမုၪနီၪ မၩအခ့ၫအၡၩအဆၧမၩ လၧအဝ့ၫၥံၪအဂးလီၫ.

မုဂၪလၩ့ထီးမုမ့ၬလၩ့နုၬတၭႇ ၦဂဲၫဆိၬကယဲ ၦလၧအဘၪစူၭဘၪဆၫႇ ဒဲၦလၧဆၧနၪအီၪလၧအလီၩ့လဖၪနီၪလီၫ.- ၦဒိၩ့ဖိၪထၧၫ့ဒိၩ့ယၫ အီၪကီၪ့ဝ့ၫလၧ အဂံၪ့တရၫ့ထံၭနီၪလီၫ.-

အဝ့ၫဒၪမၩဘျၪထဲၩ့ ၦလၧအဆၫလၧဆၧစူၭဆၧဆၫ လမံၩ့မံၩ့အၪဂၩတၭႇ နၫ့ထၪ့ခွံၬဆၧနၪအၪဒုၩတၭႇ မွဲလၧဆၧနၪၥ့ၪယၫအဝ့ၫအကၠီၩ့နီၪႇ ဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့ဆၧအ့ၬ.

မုဆဲၪ့ထၪ့လၧဆၧခံၭဒံၭနီၪႇ အဝ့ၫဒၪဂဲထုၪ့ဝ့ၫတၭႇ စဲၪ့ထၪ့လၧမံၩ့လၬကျၩ ဘၩဆိၪဖၪဆၧထီးနီၪလီၫ.

 စစဲမၧၫ့ဒဲၦအီၪလၧအၥိၭလဖၪနီၪ လီၩ့ဆီးဝ့ၫလီၫ. ထီးအဒၪဘၪဝ့ၫတၭႇ စံၭအဝ့ၫဒၪႇ ၦထီးအလူၬအၪ့ဎၬနၧၩလီၫ.- အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪႇ မွဲၦလ့ၩၡီၩ့လၧဒိၩ့အဘူၭလဖၪ ဘဲၫၥိၭယမိလီၩ့လၩ့လၬလၩ့ဆၧ ထီးနီၪဆ့ဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယဂဲၫယဝ့ၫလၧဆၧနီၪအကၠီၩ့လီၫ. အဝ့ၫဒၪလီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧ လၧအဝ့ၫၥံၪအၥရိၬဖၧၩ့ လၧဂၫလလံၫထၧၫ့ခးယၫတၭ နၫ့ထၪ့ခွံၬဆၧ နၪလဖၪလီၫ.

 

Add new comment

8 + 6 =