ယ့ၫၡုၬမၩဘျၪထဲၩ့ၦလၧအနါအၧၩ့ဒဲၦအုၭအၭ

မၩဒီၭလဖၧၫ့ အဝ့ၫဒၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫ လၧတဲအၫ ဒဲစဲဒၧၫ့အနဲၩ့တၭ လ့ၩဝ့ၫထီၩ့လၧကွံၩဂၫလလံၫလၧ

ဒကၭပိၫလံၭအခးအၥၭကျၩလီၫ.- ၦဂဲၫဆိၬၦလၧအ နါအၧၩ့ ဒဲချဲၩ့လၥ့ၪဘၪလဂၩလၧအအီၪတၭ

 အၪ့ ကံၩ့အၪ့ယၫဝ့ၫဘဲၫၥိၭအမိအီၪက့ၪထၪ့အစူၪ လၧအလီၩ့လီၫ.- အဝ့ၫဒၪကိၭန့အဝ့ၫနီၪလၧဆၧ

ကဒုၩအလး တၭအီၩ့နုၬအစူၪနိၩ့လၧအနါဖၧၩ့တၭ ထိၪဖျံၭဝ့ၫတၭထိၭဘၪအဖျ့ၩလီၫ.-

ယိထၪ့ဆၧလၧမူၭခိၪ ဂၪ့အုၩဂၪ့ထိၬဝ့ၫတၭ စံၭဝ့ၫ အ့ၭဖၥၫ ဘဲၫၦစံၭဆၧအၥိၭဝဲထၪ့ဆံၭ.-

အနါဖိးထၪ့ချဲၫ့မၬတၭ ဖျ့ၩအထီၪ့လၩ့ပၠၪထဲၩ့ဝ့ၫတၭ ချဲၩ့ထၪ့ဆၧဂ့ၩဘၪစဲၪလီၫ.-

အဝ့ၫဒၪမၪလူၬအဝ့ၫၥံၪ ဘဲၫၥိၭအထီးလီၩဘၪ ၦနးဂၩလဂ့ၩလီၫ. မွဲလါနၫ့ ဒံၩ့မၪလူၬဝ့ၫနီၪ

အဝ့ၫၥံၪဒံၩ့လီၩဘၪ အၪနဲၪ့အလးဒံၭး- ဒဲထီၫမံၫထီၫမၪဒိၪဒိၪ လ့ၬတၭစံၭဝ့ၫကယဲအမၩဆၧ

ကိၭအမံၩ့ဒ့ၭလဖၪ နီၪမၩဝ့ၫဂ့ၩဘၪစဲၪမၬကၨ. ၦလၧအနါအၧၩ့လဖၪနီၪ မွဲအမၩနါဂၧၫ့ထၪ့ဝ့ၫတၭ

 ၦလၧအချဲၩ့လၥ့ၪဘၪလဖၪ နီၪ မၩချဲၩ့ထၪ့ဝ့ၫလီၫ.

Add new comment

5 + 5 =