ယ့ၫၡုၬမၩဘျၪထဲၩ့ၦမ့ၬဘျီၪခီၫ လၧအအီၪဖျဲၪထၪ့ဝ့ၫ

လၧအလ့ၩဆၧအဘိၩ့ဘၭတၭ, ဒၪဘၪၦအမ့ၬဘျီၪခီၫလၧအအီၪဖျဲၪဝ့ၫလံၩလံၩလဂၩနီၪလီၫ.- အထံၩအ ဖျဲၥံၪအၪ့စၪ့အဝ့ၫတၭ, စံၭဝ့ၫ, ရၭဘံၫဧ့, ၦလဂၩအီၪဖျဲၪဝ့ၫလၧအမ့ၬဘျီၪယီၩ, မွဲလၧပလၫ အဆၧဒဲၩဘၭ အကၠီၩ့လဂၩလဲၪး မွဲၦလဂၩယီၩဧၪ,မွဲအမိအဖါလဲၪ. ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫ,ၦလဂၩယီၩမွဲဂ့ၩ,အမိအဖါမွဲဂ့ၩ, မၩဆၧဒဲၩဘၭအ့ၬ. မွဲဘဲၫၥိၭယွၩအဆၧမၩမိအီၪဖျီၪ လၧအလီၩ့လီၫ.- 
ၦလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့ယၧၩ အဆၧမၩနီၪ, ယဘၪမၩလၧမုဆၫလခီၫလီၫ. မုနၩလၧၦမၩဆၧလၥ့ၪဘၪနးဂၩမိထီၩ့ဝ့ၫလီၫ.- ယအီၪလၧဂၪ့ခိၪ ချိၫ့ယီၩအဘိၩ့ဘၭတၭ, ယမွဲဂၪ့ခိၪအဆၧဖၩ့လီၫ. စံၭဆၧနီၪဂီၩ့တၭ, ထိၪဖျံၭလၩ့ဂၪ့ခိၪနီၪ, မၩကဲၪ ထၪ့ဖံၬလၧအထိၪဖျံၭထံၫနီၪ, ဂုၪလၩ့ၦမ့ၬဘျီၪအမ့ၬၥၪလဖၪ.- စံၭအဝ့ၫ, လ့ၩလၧကမၫစံလိၫအၫ့(ဘဲၫၦစံၭ ဆၧအၥိၭဆၧအၪ့မၧၫ့လၩ့) အၪ့ဖျါခွံၬဆံၭ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အဝ့ၫဒၪလ့ၩအၪ့ဖျါခွံၬဝ့ၫနီၪ, ဒၪထၪ့ဆၧတၭဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.- ၦအီၪလၧအနဲၩ့ထံၭ, ဒဲၦလၧအဒၪဘၪအဝ့ၫလၧအၥၫ့လၧ အမွဲၦအၪ့ကံၩ့ဆၧတၭ, စံၭဝ့ၫ, အယီၩမွဲၦလၧအဆၧၫ့နၩ့အၪ့ကံၩ့ဆၧလဂၩနီၪမွဲအ့ၬဧၪ.- ၦလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫ, မွဲအဝ့ၫနီၪ, အဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့, လၩ့ဂၬမၬလၧအဝ့ၫနီၪကၨ. အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫစံၭ,မွဲယၧၩလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အဝ့ၫၥံၪ စံၭအဝ့ၫ, နမ့ၬၥၪနီၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪ.- အဝ့ၫဒၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ, စံၭဝ့ၫ, ၦကိၭဝ့ၫအမံၩ့ယ့ၫၡုၬလ ဂၩနီၪ,မၩကဲၪထၪ့ဖံၬဂုၪလၩ့ယမ့ၬၥၪလဖၪတၭ, စံၭယၧၩ,လ့ၩလၧကမၫစံလိၫအၫ့နီၪ အၪ့ဖျါခွံၬဆံၭ. ယ လ့ၩအၪ့ဖျါခွံၬတၭ, ယဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အဝ့ၫၥံၪစံၭဝ့ၫ,မွဲအအီၪခီၫခီၫလဲၪ. အဝ့ၫ ဒၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫ, ယၥ့ၪယၫအ့ၬ....
 

Add new comment

9 + 9 =