ယ့ၫၡုၬမၩဘျၪထဲၩ့ၦဘၪစူၭဘၪဆၫလၧခးဂန့ၭဇရ့ၭ

ထီးအခၫ့ဂၬဝ့ၫထီၩ့လၧခးဂန့ၭဇရ့ၭတၭ စိၭထၪ့ဝ့ၫထီးနီၪလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧချံၫဖၧၩ့ တၭၦၡၩဒၪဘၪၥ့ၪယၫဝ့ၫချဲၫ့မၬ

လၧအမွဲယ့ၫၡုၬတၭ.- လ့ၩစဲၪ့တလဲးlဝံၩ့ဝၩ့ လၧခးထၧၫ့ခးယၫတၭ ဂဲၫထဲၩ့ဆိၬၦလၧအဆၫအီၪဝ့ၫ လၧအလးမံၫခိၪလဖၪ

ထီးဒၪအနါဂၧၫ့လၧအအီၪဝ့ၫအလးလီၫ.- ထီးဒၪအ လ့ၩနုၬလၧဒိၩ့ဖၧၩ့မွဲဂ့ၩ တဝၫ့ဖၧၩ့မွဲဂ့ၩ မံၩ့လၬကျၩ မွဲဂ့ၩ

ၦအီၪက့ၪလၩ့ၦအစူၭ အဆၫလဖၪလၧဖၧၩ့ၥၭ တၭ,အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫဝ့ၫ ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪမိထိၭဘၪ

ဝ့ၫန့ၫအကီၩ့အၥိၭအနွံၫလီၫ. ထီးဒၪၦလၧအထိၭ ဘၪဝ့ၫလဖၪနီၪ ဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလီၫ.

Add new comment

17 + 3 =