ယ့ၫၡုၬမၩဘျၪထဲၩ့ၦခံၫထူၬဆၫအၧၩ့လဂၩ.

ၦအခံၫထူၬဆၫအၧၩ့လဂၩ ဂဲၫလၧအအီၪတၭႇ ချံၭလၩ့အခၪ့လၧအခၪ့ထံၭး အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫဝ့ၫႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ နၥၭအ့ၪအီၪလၧ နမိမၩဆံၫ့ထၪ့ထဲၩ့ယၧၩတၭႇ နမၩနဝ့ၫၥ့ၪလီၫ.- ယ့ၫၡုၬယၫ့ၥၭဝ့ၫတၭႇ ယူၬထၪ့အစူၪထိၭဘၪဝ့ၫတၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ယၥၭအီၪႇ မွဲနဆံၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဆံၭ.- တၭအဆၧခံၫထူၬဆၫအၧၩ့ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧအလီၩ့ချဲၫ့မၬတၭႇ ဆံၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.-

အဆၧမၪလူၬဝ့ၫဆီၪ့ဆီၪ့ဂီၩ့ႇ ကွဲၪဖျါဝ့ၫဒၪချဲၫ့မၬတၭႇ- စံၭအဝ့ၫနီၪ ထီးလၩ့နၥၭ ဘဲၫၥိၭနထီးလီၩဘၪ ၦနးဂၩလၧဆၧနးမံၩ့လဂ့ၩး မွဲလါနၫ့ဘိၩ လ့ၩဒုၭနဲၪနၥၭလၧၦလုဆၧ တၭႇ မၩဘိၪ့ဆၧလၧစမိစ့ၭမၪလူၬဝဲၩဝ့ၫနီၪ လၧနဆံၫ့ ထၪ့အကၠီၩ့ လၧဆၧထိးအၥၭလၧအဝ့ၫၥံၪအဂးဆံၭ.-

မွဲလါနၫ့ဘိၩ အဝ့ၫဒၪ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလီၩဘၪၥၫ့ဆၧ အၪအၪလ့ၬတၭႉ မၩဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ဆၧနီၪ ထီးယ့ၫၡုၬလ့ၩနုၬအီၪဖျီၪဝ့ၫ လၧဒိၩ့ဖၧၩ့ၥ့ၪလၧၩ့အ့ၬ. အ့ၪမွဲအီၪဝ့ၫလၧမံၩ့လၬကျၩတၭႇ ၦၡၩဂဲၫထၪ့လၧအလး ကိၭစီၪ့ဒ့ၭတၭႇ ထီၩ့လၧအအီၪနီၪလီၫ.

 

Add new comment

10 + 2 =