ယ့ၫၡုၬဒဲစယီဟၫ့.

ဆၧနီၪလဖၪအလးခဲၫ့တၭႇ ယ့ၫၡုၬဒဲအထံၩအဖျဲၥံၪ လ့ၩလၧခးယုဒၫတၭ အီၪဝ့ၫလၧအဝ့ၫၥံၪအၥိၭ ထီးနီၪတၭႇ ဘၭတံၫဇၫ့ဆၧလီၫ.

စယီဟၫ့ဘၭတံၫဇၫ့ဆၧ လၧအံနၧၫ့ ဘူၭလၧစ့လံၫ့နီၪႇ အဂဲးဘဲၫယီၩမွဲ ထံၫအၪလၧအလးထီးနီၪလီၫ. တၭၦၡၩၥံၪဂဲၫဒိၭဘၭတံၫဇၫ့အၥၭလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ စယီဟၫ့လၩ့လၧထီၫ့ဖၧၩ့ဒံၭအ့ၬ.

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ စယီဟၫ့အထံၩအဖျဲၥံၪႇ ဒဲၦ ယုဒၫဖိၪၥံၪတ့ၭလိၬအၥၭ လၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဆၧ အထူၫအရူၫအဂဲးအကၠီၪ့လီၫ.- အဝ့ၫၥံၪဂဲၫလၧစယီဟၫ့အအီၪတၭႇ စံၭအဝ့ၫႇ ရၭဘံၫဧ့ႇ ယိခွါႇ ၦအီၪလၧနၥိၭ လၧယီၫဒၫ့ဝါလခီၫႇ လၧနထိးနၥၭလၧအဂဲးလဂၩနီၪႇ ဘၭတံၫဇၫ့ဆၧတၭႇ ၦကိၭဂၩဒ့ၭလ့ၩလၧအအီၪလီၫ.

စယီဟၫ့ချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭႇ စံၭဝ့ၫႇ ဆၧအ့ၪလဖ့ၪလၫ့ ဘၪဝ့ၫလၧမူၭခိၪလခီၫနီၪႇ ၦလဂၩဂၩန့ဘၪ ဆၧၥ့ၪနးမံၩ့အ့ၬ.- နၥံၪမိထိးနၥံၪအၥၭ လၧယလီၩဘၪယူၭနၥံၪယီၩႇ ယလမွဲဘၪဎရံၬတၭႇ မွဲဆၧအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩ လၧဎရံၬအမ့ၬယၫလီၫ. ၦလဂၩန့ဘၪ တလၭမူၭအမုၪနီၪႇ မွဲတလၭမူၭအခွၫတၭႇ မွဲလါနၫ့ဘိၩႇ တလၭမူၭအခွၫအထံၩအၥိၭဆၧၫ့ထုၪ့တၭႇ နါဂၧၫ့ဘၪတလၭမူၭအခွၫအလူနီၪ ၥၭထိၬမၬဝ့ၫလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ ယဆၧၥၭထိၬယီၩ လၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫလီၫ.- အဝ့ၫဒၪနီၪ မိဘၪအၪထၪ့ဝ့ၫဒၪတၭႇ အ့ၪမွဲယဝ့ၫဒၪယီၩႇ ယဘၪလၩ့ၡၩထဲၩ့ဝ့ၫလခီၫလီၫ.

 

Add new comment

6 + 9 =