ယ့ၫၡုၬဒဲစပံတၧၫ.

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ထီးအအၪ့ဆၧလၧဂီၩအၪ့ဂီၩ့တၭ, ယ့ၫၡုၬစံၭစစဲမၧၫ့ပံတၧၫ, စယိနၫအဖိၪခွၫ စစဲ မၧၫ့ဧ့, မွဲနအဲၪယၧၩအၪနဲၪ့အဝ့ၫၥံၪနီၪဆ့ဧၪ. အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ, မွဲယူၭ, ကဆါဧ့, နၥ့ၪယၫလၧယအဲၪနၧၩလီၫ. အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫ, လုအၪ့လုအီၩယၥိၪဖိၪၥံၪဆံၭ.
စံၭဒီၭအဝ့ၫနံၫဖၧၫ့လဖၧၫ့, စယိနၫအဖိၪခွၫစစဲမၧၫ့ဧ့, မွဲနအဲၪယၧၩဧၪ. အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ, မွဲယူၭကဆါဧ့, နၥ့ၪယၫလၧယအဲၪနၧၩလီၫ. အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫ, ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ယၥိၪလဖၪဆံၭ.-
 စံၭအဝ့ၫဒၪ ၥၧၫ့ဖၧၫ့လဖၧၫ့, စယိနၫအဖိၪခွၫစစဲမၧၫ့ဧ့, မွဲနအဲၪယၧၩဧၪ. လၧ အစံၭဝ့ၫ, မွဲနအဲၪယၧၩဧၪနီၪ. ၥၧၫ့ဖၧၫ့လဖၧၫ့အကၠီၩ့တၭ, စပံတၧၫ့အၥၭလမုၬဘၪတၭ, စံၭအဝ့ၫဒၪ, ကဆါဧ့, နၥ့ၪယၫဆၧထီးအလူၬနီၪ, နၥ့ၪယၫလၧယအဲၪနၧၩလီၫ. တၭယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ, လုအၪ့လုအီၩ ယၥိၪလဖၪဆံၭ.
ယစံၭနၧၩတီၩတီၩလီၩ့လီၩ့ လၧနၥၭဘၪ့ဒံၭအခၫနီၪ, နခဲးထူၬထၪ့နၥၭဒၪနဝ့ၫတၭ, ထီးဒၪအဘၪနၥၭနီၪ နစဲၪ့နဝ့ၫဒၪလီၫ. အ့ၪမွဲထီးနၥၭအ့ၪၡါထၪ့ခိၬနီၪ နမိယူၬထၪ့နစူၪတၭ, ၦဂူၫဂၩမိခဲးထူၬနၧၩတၭ, မိလ့ၩဆိၬနၧၩထီးဒၪအလး လၧနလမိလ့ၩဘၪနၥၭနီၪလီၫ.
စံၭဆၧနီၪ ဒုၭနဲၪဝ့ၫလၧစပံတၧၫမိဒုၭအီၪဖျီၪထၪ့ ယွၩအလၩအဖၩ့ လၧအမိၥံၫဘဲၫအံၩဘဲၫအိၩအဂဲး နီၪလီၫ. စံၭဆၧနီၪဂီၩ့တၭ, စံၭအဝ့ၫဒၪ, ဖိၬယခဲၫ့ဆံၭ.
 

Add new comment

4 + 11 =