ယ့ၫၡုၬဒဲစဇၭခံအၧၭ.

တၭအဝ့ၫဒၪလ့ၩနုၬခၫ့ဂၬ ယ့ၫရခိၫအဘိၩ့ဘၭနီၪႇ ယိခွါႇ ၦကိၭဝ့ၫအမံၩ့ လၧစဇၭခံအၧၭ အီၪဝ့ၫလဂၩလီၫ. အဝ့ၫနီၪ မွဲၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့အခိၪႇ ဒဲမွဲၦၥထံၫလဂၩလီၫး- ယ့ၫၡုၬမွဲပလၫလဂၩလဲၪနီၪႇ အၪ့ဎၬယိဝ့ၫတၭႇ အဂၩ့ဖၨၪဒၪဝ့ၫလၥ့ၪဘၪ လၧၦခမျၧးနီၪအကၠီၩ့တၭႇ- လ့ၩစဲၪ့ဝ့ၫလၧယၫတၭႇ ထၪ့ဝ့ၫလၧကူၪလထံၭ အခံၫဘဲၫၥိၭအမိဒၪဘၪအဝ့ၫနီၪး အဂဲးဘဲၫယီၩမိဂဲၫ ဝ့ၫလၧဖၧၩ့ၥၭနီၪလီၫ.- ထီးယ့ၫၡုၬလ့ၩထီၩ့ထီးနီၪႇ ယိထၪ့ဆၧဒၪဘၪဝ့ၫတၭႇ စံၭအဝ့ၫႇ စဇၭခံအၧၭဧ့ႇ ဂဲၫထဲၩ့လၩ့ချဲၫ့ချဲၫ့ဘီၪ.

အဂဲးဘဲၫယီၩ ယဘၪအီၪလၧ နဂံၪ့ဖၧၩ့လနံၩယီၩလီၫ.- အဝ့ၫဒၪစဲၪ့လၩ့ဝ့ၫချဲၫ့ချဲၫ့တၭႇ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫလၧ အၥုၪ့ထိၬအၥၭထိၬလီၫ.- ၦကိၭဂၩဒ့ၭဒၪဘၪဝ့ၫတၭႇ ၥူၭဝံၪၥူၭလၩဆၧႇ စံၭဝ့ၫႇ အဝ့ၫဒၪလ့ၩလၧ ၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪအအီၪတၭႇ မိမံၫမၬဝ့ၫ လၧအဂံၪ့ဖၧၩ့နီၪကၨ. စဇၭခံအၧၭဆၧၫ့ထုၪ့တၭႇ လီၩဘၪကဆါနီၪႇ ယိခွါႇ ကဆါဧ့ႇ ယစူၪလးယခၪ့ခိၪနံၫပိၩ့နီၪႇ ယဖ့ၪလၫ့ၦၡၪ့ ဖိၪလပိၩ့လီၫ. တၭယအ့ၪအၪ့မၩန့ ၦလဂၩဂၩအ ဆၧလၧကဘျံၭကဘျၪလမံၩ့မံၩ့နီၪႇ ယမိဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့အၪနဲၪ့အလးလံစၩလီၫ.-

ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫႇ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ထီၩ့လၧဂံၪ့ယီၩအဖၧၩ့လနံၩယီၩလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫဒၪမွဲစအၫဘြဟၫ့အဖိၪဆ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ ဂဲၫလၩ့ဝ့ၫဘဲၫၥိၭအမိအၪ့ဎၬန့ႇ ဒဲထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ၦလၧအလၩ့မါဝ့ၫလဖၪနီၪလီၫ.

 

Add new comment

8 + 4 =