ယ့ၫၡုၬဒုၭအၪ့ၦယဲထီၫ့ဂၩ

ၦဆၧအၪ့မၧၫ့ဖိၪလဖၪ ဂဲၫအီၪကီၪ့လၧယ့ၫၡုၬအ အီၪတၭ ထီးဒၪအမၩဆၧလဖၪမွဲဂ့ၩ

ထီးဒၪအၥီၪ့ ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ဆၧလဖၪမွဲဂ့ၩ လီၩဘၪဝ့ၫထီးအလူၬလီၫ.-

အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ ဂဲၫနၥံၪဝ့ၫလၧဆၧကဒုၩ အလးလၧမံၩ့လၬကျၩတၭ

အီၪပွံၭနးဆိဖိၪဘီၪ အဂဲး ဘဲၫယီၩ မွဲၦဂဲၫဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့အၪဂၩတၭ ထီးအဝ့ၫၥံၪ

အၪ့ဆၧလချႃၭဘၪလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪလ့ၩလၧချံၫဖၧၩ့ထီၩ့လၧမံၩ့လၬကျၩလၧဆၧကဒုၩအလးလီၫ.-

ၦလ ဖၪနီၪဒၪဘၪဝ့ၫလၧအစဲၪ့ထၪ့တၭ ၦအၪဂၩၥ့ၪယၫဝ့ၫ တၭစဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫလၧကယဲအဒိၩ့ထီးအလူၬတၭ

 လ့ၩ စဲၪ့ဝဲၩဝ့ၫလၧအခၪ့ထီးနီၪ လ့ၩထီၩ့ဆိၫဝ့ၫတၭ အီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ဝ့ၫလၧအအီၪလီၫ.-

ယ့ၫၡုၬစဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫနီၪ ဒၪဘၪၦခမျၧးဖၭဒိၪတၭအၥၭအီၪဝ့ၫလီၫ.အဂဲးဘဲၫ

ယီၩမွဲအမၩအၥၭဘဲၫၥိၪလဖၪ လၧဆၧလအီၪယူၬ ဘၪဝ့ၫအၥိၭနီၪ

 တၭအဝ့ၫဒၪၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ ဆိၫဝ့ၫ အၪမံၩ့လီၫ.

Add new comment

2 + 3 =