ယ့ၫၡုၬဒိၭဘၧၩ့လၩ့အၥၭ

လီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧတၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ၦဂဲၫဝ့ၫလၧယလး ခဲၫ့လဂၩနီၪ ၥ့ၪနဲၪ့ယၧၩဒံၭလီၫ. န့ၫယကူၭလၩ့ယၥၭတၭႇ ကွဲၪလၩ့ခွံၬအခၪ့ဖံၭဖျံၩနီၪ ယကြၨၭအ့ၬ.

 ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယဘၭတံၫဇၫ့နၥံၪ လၧထံၫကျၩလီၫ. အ့ၪမွဲအဝ့ၫဒၪနီၪ မိဘၭတံၫဇၫ့နၥံၪ လၧၥၭမုဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့လီၫ.

ဆၧလၧမုနံၩလဖၪနီၪ ဆၧမၩအၥၭလၧ ယ့ၫၡုၬဂဲၫစဲၪ့ထၪ့ ခွံၬလၧ[ဒိၩ့]  နၭဇရ့ၭအီၪလၧ[ခး]  ဂၫလလံၫအဖၧၩ့နီၪ ဒိၭဘၭတံၫဇၫ့အၥၭ လၧစယီဟၫ့အစူၪဖၧၩ့ ထီးယီၫဒၫ့အဖၧၩ့နီၪလီၫ.

မွဲအဂဲထုၪ့ထဲၩ့လၧထံၫကျၩချဲၫ့မၬတၭႇ ဒၪဘၪမူၭခိၪဝဲထၪ့အၥၭတၭႇ ၥၭမုဘဲၫထိၪလွံအၥိၭနီၪ ဂဲၫဆီးလၩ့လၧအလီၩ့လီၫ.- ဆၧၥီၫလၩ့လၧမူၭခိၪ စံၭဝ့ၫဒၪႇ နဝ့ၫဒၪယီၩႇ နမွဲယဖိၪခွၫၥၭဘီၩ့တၭႇ မုၬယၥၭလၧနၧၩလီၫ.

 

Add new comment

13 + 2 =