ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧဘၪဆဲၫ့ ဝံးယရုစလံၫ့အဆၧဂၭဂီၩ့

တၭထီးနၥံၪအ့ၪဒၪဘၪ ၥုၭဖိၪၥ့ၪဖိၪအီၪဝၬဖီၩ့ ယရုစလံၫ့နီၪ ၥ့ၪယၫနၥံၪဝ့ၫ လၧအဆၧအီၪယူဝ့ၫဘူၭထၪ့ယူၭလီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ ၦအီၪလၧခးယုဒၫအဖၧၩ့လဖၪနီၪ, မွဲအစဲၪ့လၧခိၪလီၩ့ဆံၭ. တၭၦအီၪလၧဒိၩ့ဖၧၩ့နီၪ, မွဲအစဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧခီၫ့ဆံၭ. တၭၦအီၪလၧမံၩ့လၬကျၩလဖၪနီၪ, မွဲအထီးထဲၩ့နုၬထဲၩ့ လၧဒိၩ့ဖၧၩ့လဂ့ၩ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧလၧမုနံၩလဖၪနီၪ, မွဲဆၧဖ့ၪထဲၩ့ဆၧအၧၩ့အမုနံၩၥံၪ, ဘဲၫၥိၭဆၧကွ့ၭအၥၭမိလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫထီးအလူၬလီၫ. 
ဆၧလၧမုနံၩလဖၪနီၪ, ၦလၧအဒၧၩ့,ဒဲၦလၧအဒုၭအၪ့နူလဖၪနီၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧၡၪ့ ဖၭဒိၪမိဘၪခးလဘံၪ့ယီၩတၭ, ဆၧၥၭထၪ့မိဘၪ ၦလဆၨၩယီၩလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪမိဘၪၥံၫလၧနၭတၭ, မိဘၪ ဆၧဆိၬခွံၬဝ့ၫ လၧၦကိၭအဆၨၩဒ့ၭအကျၩတၭ, ၦဆၨၩအဂူၫဂၩၥံၪနီၪ ဘိၩ့အမုအလၩလချႃၭလၧၫ့ထၪ့ ဎွ့ၩထၪ့ဒံၭဘၪနီၪ, မိယဲးထဲးယရုစလံၫ့လီၫ. တၭဆၧလၩ့လၭမိအီၪထၪ့လၧမုအလီၩ့ ဒဲလၧလၩအလီၩ့, ဒဲလၧၡၪၥံၪအလီၩ့, ဒဲဆၧကၪဆၧဂဲၩ, ဆၧခိဆၧဝီၩ မိဘၪၦၡၩအဆၨၩၥံၪလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့, လၧမၫ ဆမံၭဒဲလပီၩလဖၪမိၥီၫထၪ့အကၠီၩ့လီၫ.- ၦၡၩၥံၪမိၥၭမဲၪဆၧတၭ, မိအၪ့ယိၪဆၧ လၧဆၧမိမၩအၥၭလၧ ဂၪ့ခိၪအဂဲးတၭ,မိၥံၫဝ့ၫလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မူၭခိၪအစီၩ့အမၩ့နီၪမိဝၭဒိၪမၬလီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ၦမိဒၪ ဘၪၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ ဂဲၫထူၬဆၧအုၪ့ အီၪဝ့ၫလၧအစီၩ့ဒိၪအမၩ့ဒိၪ,ဒဲအလၩဒိၪအဖၩ့ဒိၪလီၫ.- ထီး ဆၧနီၪလဖၪမၩအၥၭတၭ, ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့နၥံၪ အမုအလၩဘၪဘူၭထၪ့ယူၭတၭ, မိၬထၪ့နၥံၪအခိၪ, ယိထၪ့ဆၧဆံၭ.
 

Add new comment

7 + 2 =