ယ့ၫၡုၬကိၭန့ၦမၩယၪလံဂၩ.

စယီဟၫ့ဘၪဆၧဖ့ၪလၫ့ခွံၬဝ့ၫအလးခဲၫ့နီၪႇ ယ့ၫၡုၬ ဂဲၫလၧဂၫလလံၫအဖၧၩ့တၭႇ လီၩလၩ့လၬလၩ့ယွၩအဘၩ့အမုး အဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ စံၭဝ့ၫဒၪႇ- အဆၧၫ့အထီ ဎွ့ၩထၪ့ယူၭတၭႇ ယွၩအဘၩ့အမုးနီၪ ဘူၭထၪ့ယူၭႇ နီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့နၥံၪအၥၭ ဒဲနဲၩထဲၩ့ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့နီၪဆံၭ.

အဝ့ၫဒၪစဲၪ့ဝ့ၫလၧ ကွံၩဂၫလလံၫအနဲၩ့ထံၭ အဘိၩ့ဘၭနီၪႇ ဒၪဘၪဝ့ၫလၧၦထၧၫ့ဖုဝဲနံၫဂၩ စစဲမၧၫ့ ဒဲစအၫ့ဒူၫ ခွံၬၡၬလၧကွံၩဖၧၩ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲၦမၩယၪလီၫ.-

ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫၥံၪ ဖိၬယခဲၫ့ဆံၭ. ယမိဒုၭကဲၪထၪ့နၥံၪ ၦခွံၬၡၬလၧအန့ၦၡၩလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪ စဲၪ့ဒၪခွံၬအၡၬချဲၫ့မၬတၭႇ ဖိၬထၪ့အခဲၫ့လီၫ.

အဝ့ၫဒၪလ့ၩဖီၩ့ခွံၬ ထီးနီၪလဆံၭတၭႇ ဒၪဘၪဝ့ၫလၧ စဇ့ၭဘဒံၫအဖိၪခွၫ စယ့မံၭႇ ဒဲအထၧၫ့ဖုဝဲစယီဟၫ့လဖၪ ဆၭထဲၩ့အၡၬလၧချံၫဖၧၩ့လီၫ.- မွဲအကိၭန့အဝ့ၫၥံၪချဲၫ့မၬတၭႇ အဝ့ၫၥံၪစဲၪ့ဒၪခွံၬအဖါ စဇ့ၭဘဒံၫ ဒဲၦ လၧအအၪ့လံၩ့ဝ့ၫလဖၪ လၧအအီၪထးလၧချံၫဖၧၩ့နီၪ, ဖိၬထၪ့အခဲၫ့လီၫ

 

Add new comment

2 + 13 =