ယ့ၫၡုၬကိၭန့စလံဝဲၫ.

အဝ့ၫဒၪစဲၪ့ထၪ့ဒီၭ ထီၩ့လၧကွံၩအနဲၩ့ထံၭတၭႇ ၦခမျၧးထီးအလူၬ ဂဲၫလၧအအီၪ မွဲအၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪလီၫ.

အဝ့ၫဒၪစဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫတၭႇ ဒၪဘၪစအၫလဖံအၧၭအဖိၪခွၫ စလံဝဲၫလဂၩဆၧၫ့နၩ့ လၧၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့အလးတၭႇ စံၭအဝ့ၫနီၪ ဖိၬယခဲၫ့ဆံၭ. အဝ့ၫဂဲထုၪ့တၭႇဖိၬထၪ့အခဲၫ့လီၫ.

ဆၧမၩအၥၭလၧ ယ့ၫၡုၬဆၧၫ့နၩ့ဒံၩ့ခံၫ့ လၧစပွဲထံၭလၧဂံၪ့ဖၧၩ့အဘိၩ့ဘၭတၭႇ ၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့ ဒဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪအၪဂၩ ဆၧၫ့နၩ့ဒံၩ့ခံၫ့ဎုၬဆ့ လၧယ့ၫၡုၬႇ ဒဲလၧအထံၩအဖျဲၥံၪအၥိၭလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အီၪဝ့ၫအၪဂၩတၭႇ ဖိၬထၪ့အခဲၫ့လီၫ.

 ၦကွ့ၭလံၬ ဒဲၦဖၫရစံၫၥံၪဒၪဘၪ လၧအအၪ့ဎုၬဆၧလၧ ၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့ႇ ဒဲလၧၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪလဖၪအၥိၭတၭႇ စံၭအထံၩအဖျဲၥံၪႇ မွဲဘၪနီၫလၧအဝ့ၫဒၪ အၪ့ဎုၬဆၧဒဲအီၩဎုၬဆၧ လၧၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့ ဒဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪလဖၪအၥိၭလဲၪ.-

ယ့ၫၡုၬနါဂၧၫ့ဝ့ၫတၭႇ စံၭအဝ့ၫၥံၪႇ ၦလၧအအီၪဆီၪ့အီၪချဲၫ့လဖၪ မၩၥံၪ [ၥံၪ့ဎွံ]  ဆရၫအလးအီၪအ့ၬ. မၩဝ့ၫအလးအီၪ န့ၫၦလၧအဆၫလဖၪလီၫ. ယဂဲၫကိၭထဲၩ့ ၦအတီၩအလီၩ့အ့ၬ. အ့ၪမွဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪ [လၧဆၧနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ၥၭအဂဲး] လီၫ.

Add new comment

13 + 2 =