ယ့ၫၡုၬကိၭန့စလံဝဲၫ.

ဆၧမၩအၥၭလဖၪနီၪအလးခဲၫ့ႇ အဝ့ၫဒၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫတၭႇ ဒၪဘၪၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့ ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫလၧ အအၪ့ကံၩ့အခီၫ့အလးလဂၩႇ အမံၩ့မွဲစလံဝဲၫတၭႇ စံၭအဝ့ၫနီၪႇ ဂဲၫဖိၬယခဲၫ့ဆံၭ.- အဝ့ၫဒၪဂဲထုၪ့ဝ့ၫတၭႇ စဲၪ့ဒၪအဆၧ ထီးအလူၬတၭႇ  ဖိၬထၪ့အခဲၫ့လီၫ.

စလံဝဲၫမၩဆၧအၪ့ဖၭဒိၪ လၧအဝ့ၫဒၪအဂး လၧအဂံၪ့ဒၪဝ့ၫအဖၧၩ့တၭႇ ၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့အၪဂၩႇ ဒဲၦဂူၫဂၩလဖၪနီၪႇ ဆၧၫ့နၩ့ဒံၩ့ခံၫ့လၧစပွဲထံၭ လၧအၥိၭလီၫ.

 ၦဖၫရစံၫၥံၪႇ ဒဲၦကွ့ၭလံၬၥံၪၥူၭဝံၪၥူၭလၩဆၧတၭႇ စံၭအထံၩအဖျဲၥံၪႇ မွဲဘၪနီၫလၧနၥံၪအၪ့ဎုၬအီၩဎုၬဆၧ လၧၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့ႇ ဒဲလၧၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪလဖၪအၥိၭလဲၪ.-

ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭႇ လီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪႇ ၦလၧအအီၪဆီၪ့အီၪချဲၫ့လဖၪ မၩၥံၪ[ၥံၪ့ဎွံ] ဆရၫအလးအီၪအ့ၬ. မၩဝ့ၫအလးအီၪန့ၫ ၦလၧအဆၫလဖၪလီၫ.- မွဲယလဂဲၫကိၭထဲၩ့ဘၪ ၦအတီၩအလီၩ့တၭႇ မွဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪ လၧဆၧနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ၥၭ အဂဲးလီၫ.

 

Add new comment

1 + 0 =