ယ့ၫရှူၬမၩဘျၪထဲၩ့ၦခံၫထူၬဆၫအၧၩ့.

ထီးအဂဲၫထဲၩ့လၩ့ လၧခိၪလီၩ့ခိၪတၭ  ၦခမျၧးဖၭဒိၪၥံၪဖိၬထၪ့အခဲၫ့လီၫ.- ယိခွါ ၦလၧအခံၫထူၬဆၫ အၧၩ့လဂၩ ဂဲၫလၧအအီၪတၭ ထွံၩလၩ့လၧအမ့ၬယၫ စံၭဝ့ၫဒၪး ကဆါဧ့ နၥၭအ့ၪအီၪ လၧနမိမၩဆံၫ့ထၪ့ထဲၩ့ယၧၩတၭ နမၩနဝ့ၫၥ့ၪလီၫ.- ယ့ၫရှူၬယူၬစိၩအစူၪ ထိၭဘၪအဝ့ၫနီၪ စံၭဝ့ၫဒၪ ယၥၭအီၪ မွဲနဆံၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဆံၭ. တၭအဆၧခံၫထူၬဆၫအၧၩ့ ဆံၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫချဲၫ့မၬလီၫ.- ယ့ၫရှူၬစံၭဝ့ၫ ထီးလၩ့နၥၭဘဲၫနထီး လီၩဘၪၦနးဂၩလဂ့ၩး လ့ၩဒုၭနဲၪနၥၭလၧၦလုဆၧ တၭ မၩဘိၪ့ဆၧလၧစမိစ့ၭမၪလူၬ လၧဆၧထိးအၥၭ လၧအဝ့ၫၥံၪအဂးဆံၭ.

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading