ယ့ၫရှူၬဒုၭအၪ့ၦယဲထီၫ့ဂၩ.

ထီးယ့ၫရှူၬနါဂၧၫ့တၭ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬထီးနီၪ နုၬလၧချံၫဖၧၩ့တၭ ထီၩ့လၧမံၩ့လၬကျၩ လၧဆၧကဒုၩအလးလီၫ. ၦခမျၧးနါဂၧၫ့တၭ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫ လၧဒိၩ့ၥံၪတၭ ဖိၬထၪ့အခဲၫ့ လၧအခၪ့လီၫ.- ယ့ၫရှူၬစဲၪ့ထၪ့ဒၪဘၪ ၦခမျၧးဖၭဒိၪတၭ ယၫ့ၥၭဝ့ၫ မၩဘျၪထဲၩ့ ၦ လၧအဆၫလဖၪလီၫ.

မုမ့ၬဂၪလၩ့တၭ အထံၩအဖျဲၥံၪ ဂဲၫလၧယ့ၪရှူၬအအီၪနီၪ စံၭဝ့ၫဒၪ ဆၧထီးယီၩ မွဲမံၩ့လၬကျၩတၭ ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ မုဘၪယူၭ ဘဲၫၥိၭၦခမျၧး မိလ့ၩဎွ့ၩအၪ့ဆၧ လၧအဂးဒၪဝ့ၫ လၧတဝၫ့လဖၪအဖၧၩ့တၭ ကွဲၪဖျါလါအဝ့ၫၥံၪဆံၭ.- ယ့ၫရှူၬစံၭ အထံၩအဖျဲၥံၪ ၦလ့ၩဆၧနီၪ အလးအီၪအ့ၬ. နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ ဖ့ၪအၪ့အဝ့ၫၥံၪဆံၭ. အဝ့ၫၥံၪစံၭအဝ့ၫဒၪ ပဆၧအီၪထီးယီၩ မွဲန့ၫကိၪယဲလီၪ့ ဒဲယၪနံၫဘံၪ့လီၫ.- အဝ့ၫနီၪစံၭဝ့ၫဒၪ ဂဲၫဆိၬဆၧနီၪ လၧယအီၪဆံၭ.- မၪလူၬၦခမျၧးလဖၪ လၧအမိဘၪ ဆၧၫ့နၩ့ဒံၩ့ခံၫ့ လၧနၪ့ကျၩလီၫ. မၩန့ကိၪယဲလီၪ့ ဒဲယၪနံၫဘံၪ့တၭ ယိထၪ့ဆၧလၧမူၭခိၪ ဆိၪဂ့ၩကံၪ့ဘျ့ၭဝ့ၫတၭ ဖ့ၪလၫ့ကိၪနီၪ လၧအထံၩအဖျဲၥံၪတၭ အထံၩအဖျဲၥံၪ ဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့လၧၦခမျၧးလီၫ.- ၦအၪ့ဝ့ၫကိၭဂၩ ဒ့ၭတၭ ဘျဲၩအၪ့ဝ့ၫလီၫ. ၦအၪ့ထုၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫ အဘျဲၪအဆဲဎွ့ၩဒၩ့လဆံၫနံၫဖျိၪ့လီၫ.- လၧၦမုၪ ဒဲဖိၪၥၪအမ့ၬယၫနီၪ ၦခွၫလၧအအၪ့ဆၧ မွဲဖိၭဘိၭယဲထီၫ့လီၫ. 

 

Add new comment

7 + 2 =