မၩန့နထုၪ့စူၪယၫတၭ, ဖိၬယခဲၫ့ဆံၭ.

ထီးနီၪလဖၧၫ့ ယ့ၫရှူၬစံၭအထံၩအဖျဲၥံၪ ထီးဒၪၦလၧအမိဖိၬဘၪအၥၭလၧယခဲၫ့လဂၩဂၩနီၪ, မွဲအ ခွံၬၡိၭခွံၬအၥၭဒၪဝ့ၫ, မၩန့အထုၪ့စူၪယၫတၭ, ဖိၬယခဲၫ့ဆံၭ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ထီးဒၪၦလၧအမိထိးထဲၩ့ တၩ့ထဲၩ့ဘၪအၥၭလၧအၥၭမၧၫ့လဂၩဂၩနီၪ, အၥၭမၧၫ့မိလၩ့မါခွံၬဝ့ၫဒၪလီၫ. ထီးဒၪၦလၧအၥၭမၧၫ့အ့ၪ လၩ့မါခွံၬလၧယကၠီၩ့လဂၩဂၩနီၪ, မွဲအမိဒၪဘၪထဲၩ့ ဒီၭအၥၭမၧၫ့လီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩၦအ့ၪန့ဘၪဂၪ့ခိၪ ထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫတၭ, အၥၭၡီၩ့အ့ၪလၩ့မါခွံၬနီၪ, မွဲအန့ကၩဆၧနီၪလဲၪ. လၧအၥၭၡီၩ့အဂးနီၪ, မွဲပမိဖ့ၪလၫ့ အဎွ့ၩလၧဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ.-

အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦၡၩ အဖိၪခွၫယီၩ မိဂဲၫဝ့ၫလၧအဖါအလၩအဖၩ့အီၪ လၧအၥီၫ့လဖၪလီၫ. ထီးနီၪလဖၧၫ့မိဖ့ၪလၫ့ဆၧလၧ ၦၡၩဘဲၫအမၩဒၪအဆၧအၥိၭနီၪဆုၬဆုၬလီၫ. ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ, ၦဆၧၫ့ထုၪ့ထီးယီၩလနၩ့နၩ့လၧအလချႃၭဒၪဒံၭဘၪ ၦၡၩအဖိၪခွၫ ဂဲၫထဲၩ့လၧအဘၩ့အမုးအဖၧၩ့နီၪ မိထဲးယိဘၪဆၧ ၥံၫအ့ၬ.

Add new comment

10 + 9 =