နၥံၪလ့ၩဖၬဆၧစ့ၩရၫ့ ဒဲယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩလီၫႉ

မွဲလါနၫ့တၭ ၦဖၫရစံၫၥံၪဧ့ နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪမၩဘိၪ့ဖီၫကဘၩ့ ဒဲရူၩ ဒဲဆၧဒိၭဆၧလၪ လမံၩ့လါလါ ဆံၫပိၩ့နီၪလပိၩ့လီၫ. နၥံၪလ့ၩဖၬဆၧစ့ၩရၫ့ ဒဲယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩလီၫ. အယီၩလဖၪ နၥံၪဂ့ၩမၩတၭ အနီၪလဖၪ ကြၨၭနၥံၪလ့ၩဖၬဘၪဆ့အ့ၬ.

ၦဖၫရစံၫၥံၪဧ့ နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪအဲၪဒိၭလးဆၧၫ့နၩ့အဂ့ၩထုၬ လၧၥရိၬဖၧၩ့ ဒဲဆၧချဲၩ့ဒုၪ့ လၧဖၠၫဖၧၩ့လီၫ.

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪလၩ့ဂၬ ၦၥွၪခိၪလဖၪ လၧအလအီၪဖျီၪဘၪတၭ ၦၡၩလ့ၩဆၧထဲၩ့ဆၧ လၧအဖၫ့ခိၪလါနၫ့နီၪ ၥ့ၪယၫဝ့ၫအ့ၬ.

ၦၥ့ၪလံၬလဂၩချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭအဝ့ၫ ဆရၫဧ့ နစံၭဆၧယီၩ နဒုၪ့ဒွ့ၪပၧၩဆ့မၬကၨ.

အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ ၦၥ့ၪလံၬနၥံၪဝ့ၫဒၪဧ့ နၥံၪဘၪအၡၪ့ဆ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧအွံၪဆၧယိၭလၧအဎၧၫ့မၬနီၪ နၥံၪအီၪက့ၪထၪ့ဝ့ၫလၧ ၦၡၩအလီၩ့တၭ နၥံၪအနၫ့ဆါဒၪနၥံၪဝ့ၫ နၥံၪထိၭဘၪလၧ နၥံၪအစူၪနိၩ့ နးဘီၩ့အ့ၬ.

Add new comment

8 + 10 =