ထံၫလၪဒဲဆၧဖၩ့.

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪမွဲဂၪ့ခိၪအထံၫလၪလီၫ. အ့ၪမွဲထံၫလၪအဂၫ့အ့ၪဘျိၪခွံၬတၭ, မွဲအမိဂၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧ ဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ. န့ကၩလၧၩ့ဆၧနးမံၩ့အ့ၬ. န့ကၩန့ၫ ၦခွံၬၡိၭခွံၬလၧခီၫ့တၭ, ဘၪဆၧယဲးထဲးဝ့ၫ လၧၦၡၩလီၫ.

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪမွဲဂၪ့ခိၪအဖၩ့လီၫ. ဒိၩ့လဖျိၪ့အီၪလၧခိၪလီၩ့အဒၩ့ခိၪနီၪ ကဒုၩဝ့ၫၥ့ၪအ့ၬ.- ၦစီၩ့ထၪ့ မ့ၪဒိၩ့တၭ, အီၪက့ၪလၩ့ဝ့ၫလၧ ဒၩ့လဖျိၪ့အဖၫ့လၬနီၪ အီၪနးဂၩအ့ၬ. မွဲအအီၪက့ၪထၪ့ဝ့ၫ လၧမ့ၪဒိၩ့အ လးအဖၫ့ခိၪတၭ, ဖၩ့ထၪ့ဘၪၦအီၪလၧဂံၪ့ဖၧၩ့ထီးအလူၬလီၫ.

ဘဲၫနီၪအၥိၭ  လၧၦၡၩၥံၪဒၪဘၪ နၥံၪအဆၧမၩဂ့ၩ လဖၪအကၠီၩ့ မိဒုၭလၩဖၩ့နၥံၪအဖါအီၪဝ့ၫ လၧမူၭခိၪ အဖၧၩ့တၭ, နၥံၪအဆၧဖၩ့နီၪ, မွဲအဖၩ့ထၪ့ဒၪဝ့ၫ လၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၬယၫဆံၭ.

Add new comment

4 + 1 =