ထံၫလၪဒဲဆၧဖၩ့

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪမွဲဂၪ့ခိၪအထံၫလၪလီၫ အ့ၪမွဲ ထံၫလၪအဂၫ့အ့ၪဘျိၪခွံၬတၭ

 မွဲအမိဂၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧ ဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ. န့ကၩလၧၩ့ဆၧနးမံၩ့အ့ၬ န့ကၩန့ၫ

ၦခွံၬၡိၭခွံၬလၧခီၫ့တၭ ဘၪဆၧယဲးထဲးဝ့ၫ လၧၦၡၩလီၫ.

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪမွဲဂၪ့ခိၪအဖၩ့လီၫ ဒိၩ့လဖျိၪ့

အီၪလၧခိၪလီၩ့အဒၩ့ခိၪနီၪ ကဒုၩဝ့ၫၥ့ၪအ့ၬ.- ၦစီၩ့ထၪ့ မ့ၪဒိၩ့တၭ

 အီၪက့ၪလၩ့ဝ့ၫလၧ ဒၩ့လဖျိၪ့အဖၫ့လၬနီၪ အီၪနးဂၩအ့ၬ. မွဲအအီၪက့ၪထၪ့ဝ့ၫ

လၧမ့ၪဒိၩ့အ လးအဖၫ့ခိၪတၭ ဖၩ့ထၪ့ဘၪၦအီၪ လၧဂံၪ့ဖၧၩ့ထီး အလူၬလီၫ.

ဘဲၫနီၪအၥိၭလၧၦၡၩၥံၪဒၪဘၪ နၥံၪအဆၧမၩဂ့ၩ လဖၪအကၠီၩ့ မိဒုၭလၩဖၩ့နၥံၪအဖါအီၪဝ့ၫ

လၧမူၭခိၪ အဖၧၩ့တၭ နၥံၪအဆၧဖၩ့နီၪမွဲအဖၩ့ထၪ့ဒၪဝ့ၫ လၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၬယၫဆံၭ.

Add new comment

2 + 0 =