ဆၧၥီၪ့လိၪဘၪဆဲၫ့ဆၧမၪလူၬအဂဲး.

ဧဝံဂေလိကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်း၊ ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၂၄။ --------------------- “ပညတ်တရားကျမ်းနှင့် ပရောဖက်ကျမ်းများကိုပယ် ဖျက်ခြင်းငှာ ငါလာသည်ဟု မထင်ကြနှင့်။ ပယ်ဖျက် ခြင်းငှာမဟုတ်၊ ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ငါလာသတည်း။-” (မဿဲ 5:17) ------------------------ #RVA #rvapwokaren #gospelreading Visit our website at https://pwokaren.rvasia.org/ Like Us on Facebook: https://www.facebook.com/rvapwokaren Follow Us On Twitter: https://twitter.com/PwoRVA Subscribe to our YouTube Channel: https://bit.ly/3NJ

 

Add new comment

6 + 3 =