ဆၧၥီၪ့လိၪထဲၩ့ၦမွံၩၦၡါလဖၪအဆၧလီၩ့ဆိၩလၬဆိၩ

 ၦဖၫရစံၫၥံၪ ဒဲၦကွ့ၭလံၬလနၩ့နၩ့လၧအဂဲၫဝ့ၫလၧယရုစလံၫ့နီၪအီၪကိၩ့အီၪကီၪ့လၧအအီၪတၭထီး

အဒၪဘၪအထံၩအဖျဲလနၩ့နၩ့ အၪ့ကိၪလၧအစူၪလ ဆံၫ့ဘၪ ဘဲၫၦစံၭဆၧအၥိၭအစူၪလၧအလၥူၫဝၭခွံၬ

ဘၪဝ့ၫနီၪမွဲအအီၪက့ၪဆၧမၪလၧအလီၩ့လီၫ.- အဂဲး ဘဲၫယီၩၦဖၫရစံၫၥံၪးဒဲၦယုဒၫဖိၪထီးအလူၬနီၪ

 မွဲအ ထီးန့ၦမွံၩၦၡါလီၩဆိၩလၬဆိၩဆၧတၭ အ့ၪလၥူၫဝၭခွံၬဘၪအစူၪဂ့ၩဘၪစဲၪနီၪ အၪ့ဆၧအ့ၬ.-

အဝ့ၫၥံၪ ဂဲၫထဲၩ့လၧဖၠၫဖၧၩ့နီၪ အ့ၪလဘၧၩ့လၩ့ဘၪအၥၭ တၭအၪ့ဘၪဆၧအ့ၬ. လၧနီၪအမ့ၬယၫ

 အဆၧဂူၫ ဂၩလၧအထီးန့ဝ့ၫအီၪအၪမံၩ့ဘဲၫယီၩ မွဲအဘၧၩ့လၩ့လိၫ့ၥံၪ ဒဲဖၧၩ့ၥံၪဒဲလိၫ့ထီးဘၩ့ဒဲခၬၥံၪလီၫ.-

ထီးနီၪ လဖၧၫ့ၦဖၫရစံၫ ဒဲၦကွ့ၭလံၬၥံၪအၪ့စၪ့အဝ့ၫ နထံၩ နဖျဲလဖၪနီၪမွဲဘၪနီၫလၧအလလ့ၩဘၪဝ့

ၫ ဘဲၫၦမွံၩ ၦၡါလီၩဆိၩလၬဆိၩဆၧအၥိၭတၭ အစူၪလၥူၫဝၭခွံၬဘၪဝ့ၫတၭအၪ့ဆၧမၬကၨ.-

အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪမီၪ စအဲၫစ့ယၫစံၭဝ့ၫလၧမီၪအချိၬ လၧၦအၪ့လီၫဆၧလၧ နၥံၪဝ့ၫလဖၪအဂဲးနီၪ

 ဂ့ၩမၬလီၫ. ဆၧကွ့ၭအၥၭဘဲၫ ယီၩ ၦလဆၨၩယီၩယူၭယၪ့ယၧၩလၧအနိၭဖျံၩ အ့ၪမွဲအၥၭနီၪယဲၩ့မၬဝ့ၫလၧယၧၩလီၫ.

အဝ့ၫၥံၪၥီၪ့လိၪဆၧလၧၦၡၩအဆၧမၪလူၬ လၧဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အလးတၭ ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ပျီၩပျီၩယၧၩလီၫ.

အဂဲးဘဲၫယီၩနၥံၪခွံၬၡိၭခွံၬယွၩ အဆၧမၪလူၬနီၪ နၥံၪထီးန့ၦၡၩ လီၩဆိၩလၬဆိၩဆၧတၭ နၥံၪဘၧၩ့ လၩ့ဖၧၩ့ၥံၪ

 လိၫ့ၥံၪ ဒဲဆၧဂူၫဆၧဂၩဘဲၫနီၪအၥိၭနၥံၪမၩအၪမံၩ့လီၫ.- အဝ့ၫဒၪစံၭၦလဖၪနီၪမွဲတၡါ နၥံၪခွံၬၡိၭခွံၬ

ယွၩအဆၧမၪလူၬဘဲၫၥိၭ နၥံၪမိထီးန့နၥံၪလီၩဆိၩလၬဆိၩဆၧလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩစမိစ့ၭ စံၭဝ့ၫဒၪ

 ယူၭ ယၪ့ န မိန ဖါ ဆံၭ. အ မိ မွဲ ဂ့ၩ အ ဖါ မွဲ ဂ့ၩ ၦ လၧ အ စံၭ အၧၩ့ ဝ့ၫနီၪမွဲ အၥံၫ ဒၪ ဝ့ၫ ဆံၭ.-

အ့ၪမွဲနၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩနၥံၪစံၭ ၦအ့ၪ စံၭအမိမွဲဂ့ၩ အဖါမွဲဂ့ၩ ထီးဒၪဆၧလၧနဂ့ၩန့ဘၪ လၧယၧၩနီၪ

 မွဲအကဲၪကီၫဘၪ့ (ဘဲၫၦစံၭဆၧအၥိၭဆၧဘိၪ့ဆၧထးဆံၭ.)- နၥံၪဒုၭမၩဆၧၩ့လၧၩ့အမိမွဲ

ဂ့ၩအဖါမွဲဂ့ၩနးမံၩ့အ့ၬ.- အနီၪတၭ နၥံၪမၩဂၭဂီၩ့ ယွၩအလူအထၫလၧနၥံၪအဆၧလီၩဆိၩလၬဆိၩလၧ

နၥံၪလီၩထဲၩ့တၭ ဆၧဂူၫဆၧဂၩဘဲၫနီၪအၥိၭ နၥံၪမၩ အၪမံၩ့လီၫ.

Add new comment

1 + 0 =