ဆၧအၪ့စၪ့ဘၪဆဲၫ့ဆၧဖ့ၪလၫ့ ဆၧအခီၫ့အထးလဖၪႉ

ထီးနီၪလဖၧၫ့ ၦဖၫရစံၫၥံၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬတၭ ကိၪ့ထၪ့ဖၭလၩ့ဝ့ၫဒၪ ဘဲၫအမိမၩဘံၪဘူၪ အဆၧချဲၩ့အၥိၭလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪအၪ့မၧၫ့လၩ့အထံၩအဖျဲၥံၪ ဒဲၦဟ့ၫရိဒအၫ့ၥံၪ လ့ၩလၧအအီၪတၭ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ဆရၫဧႇ ပၥ့ၫယၫလၧနမွဲၦအတီၩတၭ နၥီၪ့လိၪဆၧလၧ ယွၩအဖၧၩ့ၥၭတီၩတီၩတၭႇ နလီၩ့ၦၡၩအၥၭနးဂၩအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နယိမ့ၬၦၡၩအ့ၬ.-

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ နဆီၫ့မီၪ့နဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪ ပဖ့ၪလၫ့အခီၫ့လၧစံစၧၫနီၪႇ မွဲအတီၩလတီၩဘၪလဲၪႉ လီၩဘၪပၧၩနးထံၪဘီၪ.- ယ့ၫရှူၬၥ့ၪယၫအဝ့ၫၥံၪ အဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့တၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ၦအၪ့လီၫဆၧၥံၪဧႇ မွဲဘၪနီၫလၧနၥံၪကျဲၩ့ဖစီၩ့ယၧၩလဲၪ.- ဒုၭနဲၪယၧၩလၧခီၫ့အစ့ၩနးဘံၪ့ဘီၪ. အဝ့ၫၥံၪဂဲၫဆိၬန့စ့ၩဒန့ရံၫလဘံၪ့လီၫ.-

အဝ့ၫနီၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ အယီၩမွဲပလၫအခံးအဂၩ့ ဒဲမွဲပလၫအဆၧကွ့ၭအၥၭ လၧအလီၩ့လဂၩလဲၪ. အဝ့ၫၥံၪစံၭဝ့ၫ မွဲစံစၧၫအဆၧလီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ ယ့ၫရှူၬစံၭအဝ့ၫၥံၪ အခိးမွဲဘဲၫ နီၪတၭႇ ဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့စံစၧၫလၧစံစၧၫအဆၧတၭ ဒဲယွၩလၧယွၩအဆၧဆံၭ.-

 

Add new comment

4 + 6 =