ဆၧအၪ့ကံၩ့ဒၪဘၪဆၧလၩ့လၭလမံၩ့.

ၦခမျၧးအီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ ကထံၬကထူၬတၭႇ အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫႇ ၦလဆိၩယီၩ မွဲအဘၪဆိၪအၧၩ့လီၫ. အၪ့ဎၬဝ့ၫလၧဆၧလၩ့လၭတၭႇ အ့ၪလမွဲဘၪစယိနၫအဆၧလၩ့လၭနီၪႇ ဆၧဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫအဆၧလၩ့လၭအ့ၬ.-

အဂဲးဘဲၫယီၩ ဘဲၫစယိနၫကဲၪဆၧလၩ့လၭ လၧၦနံနဝ့ၫဖိၪ အမ့ၬယၫအၥိၭနီၪႇ ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ မိကဲၪထၪ့ဆၧလၧၦလဆိၩယီၩ အမ့ၬယၫဘဲၫနီၪအၥိၭလီၫ.

လၧဆၧစ့ၩရၫ့အဖၧၩ့နီၪ မုခံၫ့အနးဎွၩမုၪ မိဂဲထုၪ့ထၪ့လၧ ၦလဆိၩယီၩအၥိၭတၭႇ မိစ့ၩရၫ့စၪအဝ့ၫၥံၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဘဲၫၥိၭအမိနါဂၧၫ့ စစီလမၧၫ့အဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪႇ အဝ့ၫဒၪဂဲၫမၬ လၧဂၪ့ခိၪအနိၪ့လီၫ. ယိခွါႇ ၦဒိၪနဲၪ့ဒံၭစစီလမၧၫ့ အီၪမၬထီးယီၩလ ဂၩကၨ.

လၧဆၧစ့ၩရၫ့အဖၧၩ့နီၪႇ ၦနံနဝ့ၫဖိၪမိဂဲထုၪ့ထၪ့ လၧၦလဆိၩယီၩအၥိၭတၭႇ မိစ့ၩရၫ့စၪဝ့ၫလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ စယိနၫလီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧတၭႇ အဝ့ၫၥံၪနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့အၥၭလီၫ.

 

Add new comment

5 + 3 =