ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဆၧမၪလူၬ

အယီၩမွဲယဆၧမၪလူၬ, ဘဲၫယအဲၪနၥံၪအၥိၭနီၪ, အဲၪလိၬကွံၩလိၬနၥံၪအၥၭ ဘဲၫနီၪအၥိၭဆံၭ.

ၦလဂၩဂၩ အ့ၪအီၪက့ၪလၩ့အၥၭမၧၫ့ လၧအထံၩအၥိၭအကၠီၩ့နီၪ, ၦၡၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ ဒိၪနဲၪ့အဝ့ၫနီၪအီၪနးဂၩအ့ၬ.

 ထီးဒၪဆၧလၧယမၪလူၬနၥံၪနီၪ နၥံၪအ့ၪမၩတၭ, နၥံၪမွဲယထံၩယၥိၭလီၫ. ယကိၭလၧၩ့နၥံၪ လၧဎီးလၧၡၩအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အကဆါမၩနီၫလဲၪနီၫလဲၪနီၪ, အဎီးအၡၩၥ့ၪယၫဝ့ၫအ့ၬ. ယကိၭထဲၩ့နၥံၪလၧထံၩလၧၥိၭလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ကယဲယနါဂၧၫ့ဆၧလၧဖါအအီၪနီၪ ယဒုၭၥ့ၪယၫနၥံၪ လီၫ.

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪလရွံန့ဘၪယၧၩတၭ, ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယရွံန့ယူၭနၥံၪ, ဒဲအီၪက့ၪလၩ့ယူၭနၥံၪ ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိလ့ၩၥၪထၪ့, ဒဲနၥံၪအဆၧၥၪနီၪ မိအီၪဂုးခၧၫ့ဝ့ၫလီၫ. ဘဲၫၥိၭနၥံၪအ့ၪအၪ့ကံၩ့ဆၧလမံၩ့လါလါ လၧဖါနီၪလၧယမံၩ့အကၠီၩ့တၭ, အဝ့ၫဒၪမိဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫ လၧနၥံၪအဂးလီၫ.- ယမၪလူၬနၥံၪလၧဆၧလဖၪယီၩ ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိအဲၪလိၬကွံၩလိၬနၥံၪအၥၭလီၫ.

 

Add new comment

4 + 10 =