ဆၧအုၩ့လၩ့ထိးဆၧၫ့ ဒဲမီၪ့ဘံၭဎြံၬႉ

ယစံၭနၥံၪ ကယဲၦလၧအအုၩ့လၩ့ယၧၩ လၧၦၡၩအမ့ၬယၫ လဂၩဂၩနီၪ ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ မိအုၩ့လၩ့အဝ့ၫ လၧယွၩအၥီၫ့လဖၪ အမ့ၬယၫလီၫ.- ၦလၧအမီၪ့ဘံၭယူၭယၧၩ လၧၦၡၩအမ့ၬယၫနီၪ ဆၧမိမီၪ့ဘံၭအဝ့ၫဒၪ လၧယွၩအၥီၫ့အမ့ၬယၫလီၫ.- ကယဲၦလၧ အချဲၩ့မၪၦၡၩအဖိၪခွၫ လဂၩဂၩယီၩ ဆၧမိမၩဖီၩ့မၩဖျ့ၭအဝ့ၫလီၫ. အ့ၪမွဲၦလၧအဒုၪဒွ့ၪ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪနီၪ ဆၧမိမၩဖီၩ့မၩဖျ့ၭဝ့ၫအ့ၬ.

ထီးၦလ့ၩၥိၫ့နၥံၪလၧၥရိၬဖၧၩ့လဖၪ ဒဲလၧၦၥုၪ့က့ၭၥၭၡါၥံၪအအီၪတၭ မွဲနၥံၪမိချဲၩ့ဖီၩ့ဖျ့ၭဆၧ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪမွဲဂ့ၩ မွဲနၥံၪမိချဲၩ့ဆၧ ဘဲၫအံၩဘဲၫအိၩ မွဲဂ့ၩ နၥံၪထီးအၪ့ယိၪလဂ့ၩ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪဂ့ၩ ချဲၩ့ဘဲၫအံၩဘဲၫအိၩနီၪ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪ မိဒုၭနဲၪနၥံၪ ထီးအနၩရံၩနီၪလီၫ.

 

Add new comment

6 + 5 =